Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

O nas

Stanowisko redakcji „Przeglądu Zachodniopomorskiego” w sprawie nowego wykazu czasopism naukowych

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanego przez Ministra Edukacji i Nauki

 

W dniu 9 lutego 2021 (z uaktualnieniem 18 lutego) Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nową listę czasopism punktowanych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na liście tej znalazł się także „Przegląd Zachodniopomorski” ze zwiększoną do 40 liczbą punktów. Staliśmy się więc beneficjentami nowego wykazu, uznając jednocześnie, że podniesienie punktacji naszego czasopisma jest w pełni uzasadnione.

Niestety, analiza opublikowanej listy napawa nas niepokojem; wskazuje bowiem, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z nieuzasadnionym i znacznym zawyżeniem oceny niektórych periodyków. Dotyczy to zwłaszcza czasopism, których tytuły nie mają nawet naukowego charakteru i których dorobku w żadnym wypadku nie można uznać za naukowy. Ponadto zachodzi poważna obawa, że ustalenie ostatecznego brzmienia listy dokonało się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Uwagę na to zwróciły m.in.: Komisja Ewaluacji Nauki, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, senaty Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wobec powyższego oświadczamy, że w dobrze pojętym interesie redakcji polskich czasopism naukowych oraz osób w nich publikujących leży ponowne, rzetelne i transparentne zbudowanie nowego wykazu czasopism oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Tylko taki wykaz, niefaworyzujący żadnej z dyscyplin czy konkretnego tytułu, dobrze przysłuży się rozwojowi polskiej nauki.

 

Za Radę Naukową „Przeglądu Zachodniopomorskiego”

Prof. dr hab. Radosław Gaziński

Za Redakcję „Przeglądu Zachodniopomorskiego”

Dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (red. naczelny)

 

 

Oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

***

 

„Przegląd Zachodniopomorski”, rocznik (do 2020 - kwartalnik), wychodzący od 1963 roku w Szczecinie. Jego bezpośrednim poprzednikiem był miesięcznik, a potem dwumiesięcznik „Szczecin”, wydawany od 1957 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika był prof. Henryk Lesiński (1962-1985). W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny historii, demografii, ekonomii, politologii, socjologii oraz stosunków polsko-niemieckich, odnoszące się terytorialnie do Pomorza Zachodniego i ziem przyległych.

Wewnętrznie „Przegląd Zachodniopomorski” podzielony jest na działy: Artykuły, Materiały, Recenzje, Przeglądy, Wspomnienia. Ma na swoim koncie ogromy dorobek naukowy, na który złożyły się setki artykułów poświęconych zarówno dawnym dziejom jak i dniu współczesnemu Pomorza Zachodniego. Ukazywały się również zeszyty tematyczne: historyczne, ekonomiczne czy socjologiczne. Kilka numerów zostało poświęconym współczesnym problemom społeczno-gospodarczym oraz historii niektórych powiatów (Stargard Szczeciński, Kamień Pomorski, Gryfice, Kołobrzeg), a także wybranym dużym zakładom przemysłowym. Wydawano także zeszyty obejmujące materiały z sesji i konferencji naukowych bądź poświęcone zasłużonym przedstawicielom szczecińskiego środowiska naukowego.

Redaktorzy naczelni:

prof. dr hab. Henryk Lesiński - 1962-1985

prof. dr hab. Tadeusz Białecki - 1986-2012

prof. dr hab. Radosław Gaziński - 2013-2016

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US - 2017-

 

Aktualna punktacja ministerialna: 40 pkt. (do 2020 r. - 20 pkt.)

 

„Przegląd Zachodniopomorski” w latach 2019–2020 objęty był finansowaniem w ramach programu MNiSW „Wspracie dla czasopism naukowych”

Bazy indeksacyjne

Czasopismo indeksowane w bazach:

  • CEJSH
  • CEEOL
  • BazHum
  • ICI Journals Master List
  • DOAJ

 

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).