Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.3-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / z. 3 2020
Stanisław Żołkiewskij, Poczatok i uspich Maskowskoj wijny za panuwannija korolia j.m. Sigizmunda III, za regimientu j.m. pana Stanisława Żołkiewskowo, wojewody kijowskowo, gietmana polnowo koronnowo. Pieriekład i mommentari / Станіслав Жолкевський- " Початок і успіх Московської війни за панування короля й. м. Сігізмунда ІІІ, за регіменту й. м. пана Станіслава Жолкевського, воєводи київського, гетьмана польного коронного Переклад і коментарі", wydał i opracował, komentarzami opatrzył Леонтія Войтовича , Біла Церква, Видавець Олександр Пшонківський, 2019, ss.244, Indeks nazwisk i miejsc.

Authors: Renata Gałaj-Dempniak
Year of publication:2020
Page range:4 (169-172)
Cited-by (Crossref) ?:

Additional information

Recenzja książki, publikacja bez recenzji

Download file

Article file