Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.3-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / z. 3 2020
Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina
(Evaluation of the City Image – Based on the Opinion of the Inhabitants of Szczecin)

Authors: Martyna Kostrzewska
Keywords: city image identity city relationships communication
Year of publication:2020
Page range:13 (155-167)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Positive image of a city and a country translates into all the economic spheres of both the territorial units themselves and the businesses operating within their area. Employing the instruments used by the companies is an indispensable factor of development and competitiveness. The key to success in the competitive marketplace of cities is taking premeditated and strategic decisions intended to build up an attractive image of a city. Knowledge of the users’ emotional attitude towards the space seems to be a key factor from the perspective of developing and implementing strategies of growth of the cities and regions, including the creation of their images, considered one of the elements of the widely understood territorial capital. The image of a city is shaped by an individual, depending of their own demographic-social features. The purpose of the article is presentation of the opinions of the Szczecin inhabitants concerning the image of their city. The article describes the results of the study carried out with the use of an electronic survey on a representative sample of the Szczecin inhabitants. The knowledge of the opinions and judgments of the Szczecin inhabitants plays a key role in creating the strategic marketing actions of Szczecin, particularly the activation of the local communities, communication of the authorites with the inhabitants, promotion of the city achievements or building up its image.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brol, Ryszard. Ekonomika i zarządzanie miastem Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004.
2.Burlita, Augustyna. „Wizerunek Szczecina wśród mieszkańców w świetle wyników badań”. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek 2 (2016): 43–49.
3.Deffner, Alex, Christos Liouris. City Marketing – A Significant Planning Tool for Urban Development in a Globalised Economy. Amsterdam: 45th Congress Proceedings of the European Regional Science Association, 2005.
4.Dębek, Michał. „Handel w przestrzeni zurbanizowanej – zarys form i ich funkcji z perspektywy ludzkich potrzeb”. W: Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, red. Ryszard Masztalski, 63–82. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
5.Glińska, Ewa, Magdalena Florek, Anna Kowalewska. Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
6.Kotler, Philip, Donald Haider, Irving Rein. Marketing Places: Attracting Investments, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. New York: The Free Press, 1993.
7.Lynch, Kevin. The Image of City. Cambridge, MA: The MIT Press, 1960.
8.Nawrocka, Elżbieta. „Wizerunek miejsca recepcji turystycznej w perspektywie ekonomicznej”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 46 (2009): 438–446.
9.Niemczyk, Agata. „Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty”. Marketing i Zarządzanie 2 (2018), 52: 115–127.
10.Szromnik, Andrzej. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2007.
11.Szwajca, Danuta. „Jak zmienić wizerunek miasta”. Marketing i Rynek 2 (2009): 21–26.
12.Źródła internetowe
13.10 najdroższych miejskich inwestycji planowanych w 2019 r. Dostęp 20.03.2020. https://wszczecinie.pl/index.php/aktualnosci,10_najdrozszych_miejskich_inwestycji_planowanych_w_2019_r,id-30698.html.
14.CEE Investment Report 2019 „Thriving Metropolitan Cities”. Dostęp 20.03.2020. https://www.skanska.pl/4a84fa/contentassets/6f039757cf75421da7922cfdac7d8de7/raport-skanska-colliers-dentons-investing-in-cee.pdf.