Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
KOLEJOWE PRZEWOZY REGIONALNE I AGLOMERACYJNE – EWOLUCJA OFERTY PRZEWOZOWEJ W LATACH 1990–2017 I JEJ UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE ORAZ TABOROWE

Autorzy: Andrzej Massel
Instytut Kolejnictwa
Słowa kluczowe: przewozy pasażerskie infrastruktura tabor oferta przewozowa
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (75-86)
Klasyfikacja JEL: L92 N74 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

O znaczeniu kolei jako środka transportu decyduje jej oferta przewozowa. W artykule przeanalizowano długookresowe zmiany ilościowe i jakościowe oferty przewozowej w dwóch bardzo istotnych segmentach rynku przewozowego: pasażerskich przewozach regionalnych i aglomeracyjnych. Okres analizy to lata 1990–2017. Obejmuje ona charakterystykę ilościową i jakościową połączeń kolejowych pomiędzy miastami wojewódzkimi a głównymi ośrodkami subregionalnymi w poszczególnych województwach. Wynika z niej znaczące skrócenie czasów przejazdów w większości badanych relacji, które nastąpiło w ostatnich latach (po roku 2010). Jest ono związane z poprawą stanu infrastruktury kolejowej, a także z wprowadzeniem do eksploatacji nowoczesnego taboru. Przeprowadzone analizy wskazują, że występuje wyraźna zależność pomiędzy rozwojem ofert przewozowych a wzrostem liczby pasażerów korzystających z kolei w poszczególnych regionach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beim, M., Soczówka, A. (2016). Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce. Transport Miejski
2.i Regionalny, 10, 19–24.
3.Engelhardt, J. (2014). Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce – fakty i mity. Logistyka, 2, 40–50.
4.Engelhardt, J. (2017). Usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych 2008–2015. Co dalej… ? Przegląd Komunikacyjny,
5.4, 30–37.
6.Górny, J. (2013). Zróżnicowanie poziomu dofinansowania przez samorządy wojewódzkie kolejowych regionalnych przewozów
7.pasażerskich. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 22, 15–28.
8.IRG-Rail (2018). Sixth Annual Market Monitoring Report.
9.Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W. (2009). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania
10.polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK, 241. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
11.Koziarski, S. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1918–1992. Opole: Instytut Śląski.
12.Lijewski, T. (1995). Ekspansja i regres przestrzenny kolei w Polsce w okresie 150 lat jej istnienia. Problemy Ekonomiki
13.Transportu, 2 (90), 37–45.
14.Mańkowski, T. (2011). Próba analizy kierunków zmian w organizacji pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych
15.w województwie zachodniopomorskim. Logistyka, 3, 1788–1800.
16.Massel, A. (2014). Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 21 (1-2), 17–24.
17.Massel, A. (2018). Wpływ stanu infrastruktury i jakości oferty przewozowej na rozwój kolejowych przewozów pasażerskich
18.– przykład Dolnego Śląska. Technika Transportu szynowego, 7-8, 19–28.
19.Pająk, M., Soczówka, A. (2018). Możliwości rozwoju kolei metropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Technika
20.Transportu Szynowego, 6, 20–27.
21.PKP Polskie Linie Kolejowe (2018). Raport roczny za 2017 rok.
22.Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86, 171–215.
23.Taylor, Z. (2007). Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
24.PAN.
25.Urząd Transportu Kolejowego (2017a). Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian.
26.Urząd Transportu Kolejowego (2017b). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.
27.Urząd Transportu Kolejowego (2018). Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.
28.Ustawa (2000). Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
29.„Polskie Koleje Państwowe”.
30.Wiśniewski, S. (2015). Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle
31.potencjału komunikacyjnego. Prace Geograficzne, 140, 25–38.
32.Wojtkiewicz, S. (2017). Funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim
33.w latach 2005–2015. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 62–77.
34.Wolański, M. (2008). Ewolucja oferty przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce w latach 1989–2007. Technika Transportu
35.Szynowego, 3, 50–59.
36.Wołek, M. (2012a). Finansowanie regionalnego transportu kolejowego w Polsce przez samorząd województwa w latach
37.2004–2010. Logistyka, 3, CD, 1–5.
38.Wołek, M (2012b). Wydatki samorządów województw na transport kolejowy w 2011 r. Technika Transportu Szynowego, 10,
39.46–48.
40.Wróbel, I., Klemba, S. (2016). Rewizja krajowego Planu Transportowego i propozycje zmian. Problemy Kolejnictwa, 172,
41.67–84.
42.Żurkowski, A. (2009). Modelowanie przewozów międzyaglomeracyjnych, Problemy Kolejnictwa, 148, 5–47.