Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2018.41-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
KONKURENCYJNOŚĆ CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POLSKI NA RYNKU PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (107-116)
Klasyfikacja JEL: R40 R42
Słowa kluczowe: transport samochodowy przewozy ładunków konkurencyjność
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja zasadniczych kategorii konkurencyjności przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego Polski oraz ocena kluczowych czynników decydujących o podjęciu konkurencji z innymi podmiotami na rynku międzynarodowym. W realizacji celu głównego wykorzystano studia literaturowe, analizę danych wtórnych oraz wyniki badań własnych. Uzyskane rezultaty wskazują, iż ciężarowy transport samochodowy Polski ma duży potencjał w dążeniu do dalszego rozwoju. Obecna sytuacja gospodarcza Europy sprzyja jego ekspansji na rynku przewozów międzynarodowych. Utrzymanie pozycji na europejskim rynku napotyka jednak znaczące bariery związane z ryzykiem legislacyjnym, dużą wrażliwością na sytuację gospodarczą Europy oraz niedoborem kierowców. Czynniki te mogą stanowić realne zagrożenie dla konkurencyjności ciężarowego transportu samochodowego Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilans (2015). Bilans kompetencji w branży transport i logistyka. Raport z przeprowadzonych badań. Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrane z: krakow.pl/zalacznik/265275 (25.08.2017).
2.Brach, J. (2015). Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 29, 319–344. DOI:10.18276/ptl.2015.29-23.
3.Dziedzic, E., Skalska, T. (2013). Metodologiczne podstawy oceny konkurencyjności Polski. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
4.Eurostat (2017). Goods transport by road. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/main-tables (18.08.2017).
5.Gołembska, E. (red.). (2005). Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
6.GUS (2005). Transport – wyniki działalności w 2004 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i--lacznosc/ (12.09.2017).
7.GUS (2017). Transport – wyniki działalności w 2016 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i--lacznosc/ (12.09.2017).
8.Patorska, J., Lauresh, K. (2015). Dokąd zmierza jednolity rynek europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/ pl_Deloitte_MiLoG_PL.pdf (15.09.2017).
9.PwC, TLP (2016). Rynek pracy kierowców w Polsce. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-rynek-pracy- -kierowcow.pdf (10.09.2017).
10.PZPM (2017). Branża motoryzacyjna. Raport kwartalny PZPM i KPMG. Pobrane z: www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty (15.09.2017).
11.Szymańska, E. (red.). (2015). Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy. Białystok: Urząd Marszałkowski.
12.Waśkiewicz, J. (2014). Badania kosztowe w przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego. Transport Samochodowy, 4, 5–16. Pobrane z: yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.../c/waskiewicz_badania_4_2014.pdf (27.08.2017).
13.Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (red.). (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Załoga, E. (2006). Czynniki determinujące jakość polskiego transportu. W: D. Rucińska, E. Adamowicz (red.), Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej (s. 163–172). Gdańsk–Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.