Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYZNACZNIK GOSPODAROWANIA. KONTEKST EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Autorzy: Agnieszka Kwarcińska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: efektywność efektywność gospodarowania efektywność ekonomiczna efektywność społeczna
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (87-96)
Klasyfikacja JEL: A13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Efektywność jest pojęciem często stosowanym i wielorako interpretowanym. Funkcjonuje w perspektywie różnych nauk. Powszechnie występujące dookreślenie efektywność ekonomiczna, sugerujące doprecyzowanie tego terminu, nie stanowi też gwarancji odnalezienia jednoznacznej definicji. Różne ujęcia problemów związanych z efektywnością gospodarowania generują potrzebę wielowymiarowego spojrzenia na tę kategorię, także w kontekście społecznym. Niniejsze opracowanie stanowi próbę zebrania i uporządkowania zróżnicowanej interpretacji efektywności ekonomicznej według studiów literatury przedmiotu, jak również zwrócenia uwagi na rosnące znaczenie i potrzebę równorzędnego traktowania niezwykle ważnej efektywności społecznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieńkowska, A. (2010). Controlling – w pogoni za efektywnością? W: E. Skrzypek (red.), Etyka a jakość i efektywność organizacji (s. 299). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
2.Black, J. (2008). Słownik ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brümmerhoff, D. (2007). Finanzwissenschaft. München: Oldenburg Verlag.
4.Bywalec, C. (2005). Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego. Gospodarka Narodowa, 11–12, 1–17.
5.Case, K.E, Fair, R.C. (2007). Principles of Microeconomics. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
6.Czarny, B. (2011). Podstawy ekonomii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
7.Dowgiałło, Z. (red.). (1996). Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy. Szczecin: Wydawnictwo Znicz.
8.Huerta de Soto, J. (2010). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Fijorr Publishing Company.
9.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Krupa, A. (red.). (1999). Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Kubisa-Ślipko, A. (1998). Słownik wyrazów obcych. Wałbrzych: Wydawnictwo Aneks.
12.Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2009). Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13.Mroziewski, M. (2014). Społeczna efektywność jako podstawa rozwoju Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 8, 221–238.
14.Pastusiak, R. (2009). Ocena efektywności inwestycji. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
15.Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet Agencja Wydawnicza.
16.Pindyck, R., Rubinfeld, D. (2009). Mikroökonomie. München: Pearson Studium.
17.Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich– Wydawnictwo.
18.Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
19.Rummler, G.A, Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
20.Rybicki, W. (2005). O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności. W: T. Dudycz (red.), Efektywność– rozważania nad istotą i pomiarem (s. 358–381). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
21.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2000). Ekonomia. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
23.Szymczak, M. (red.). (1978). Słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
24.Varian, H.R., Buchegger, R. (2007). Grundzüge der Mikroökonomik. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
25.Winkler, R. (2010). Efektywność – próba konceptualizacji pojęcia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 820, 103–115.
26.Wrzosek, S. (red.). (2008). Ocena efektywności inwestycji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
27.Zbierowski, P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.