Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
REGULACJA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY DWORCOWEJ W POLSCE I EUROPIE

Autorzy: Mirosław Antonowicz
Akademia Leona Koźmińskiego

Tomasz Moś
PKP S.A.
Słowa kluczowe: infrastruktura usługowa stacja pasażerska operator stacji pasażerskiej powierzchnia do odprawy podróżnych
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: L50 L91 L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorzy w swoim artykule przedstawiają nowe rozwiązania wynikające z implementacji do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (dalej Dyrektywa). Szczególną uwagę poświęcają zagadnieniom udostępniania infrastruktury usługowej, głównie stacjom pasażerskim. Proces ten został poddany analizie celem wdrożenia proponowanych rozwiązań do praktyki biznesowej na polskim rynku usług kolejowego przewozu osób. Autorzy dla zobrazowania konieczności i istoty zagadnienia wykorzystali technikę benchmarkingu1, badając rozwiązania niemieckie i francuskie. W swoim artykule wskazują na wagę prezentowanych rozwiązań dla praktyki funkcjonowania polskiego rynku transportu kolejowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cennik dostępu do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej (2017). Pobrane z: http://pkpsa.pl/nieruchomosci/udostepnianiestacji/dokumenty/download/05.cennik-dostpu.pdf (11.12.2017).
2.Code des transports (2016). Pobrane z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160409 (11.12.2017).
3.Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire (2016). Pobrane z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025181249&dateTexte=20161106 (11.12.2017).
4.Dyrektywa (2012). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz.Urz. UE 2012, L 343.
5.ERegG (2016). Eisenbahnregulierungsgesetz vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2082). Pobrane z: https://www.gesetze--im-internet.de/eregg/BJNR208210016.html (11.12.2017).
6.Materiały wewnętrzne PKP S.A. (2015). Strategia dworcowa. Warszawa.
7.Materiały wewnętrzne PKP S.A. (2017). Warszawa.
8.Ustawa (2016). Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 29 listopada 2016, poz. 1923.
9.Wilde, K., Wankiewicz, M., Sieczkowski, P. (2016). Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.