Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE TOWARÓW

Autorzy: Monika Chłąd
Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, Politechnika Częstochowska

Monika Strzelczyk
Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: transport innowacyjność technologia informacyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (9-17)
Klasyfikacja JEL: L92 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W związku z panującymi na całym świecie globalnymi tendencjami, takimi jak chociażby skra - canie czasu rozwoju oraz cyklu życia produktu, redukcja szczebli wytwarzania, dostosowywanie produktu do klienta czy też wzrost nacisku na koszty, dla każdego przedsiębiorstwa ważne jest ciągłe doskonalenie procesu zarządzania zapasami oraz wprowadzanie różnego rodzaju ulepszeń i innowacji usprawniających jego przebieg, a także obniżających wszelkie generowane koszty i stan zapasów. Największą zachętą do wdrażania innowacji w logistyce jest zdecydowanie możliwość pozytywnego wpływu na szybkość, pewność i bezpieczeństwo dostaw różnego rodzaju towarów przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Zasadniczym problemem jest natomiast wybór obszaru i podejścia do innowacji, a także zespołu odpowiedzialnego za ich wdrażanie. Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektu teoretycznego związanego z transportem towarów poprzez nowoczesne technologie w transporcie towarów przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białek, M. (2007). Inwestycje Transportowe w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Transportu.
2.Burnewicz, J. (2009). Nowa era technologiczna zrównoważonego transportu. Przegląd Komunikacyjny, 6, 5–13.
3.Brzeziński, S., Nabiałek, A., Treścińska, P., Turek, K. (2014). Zastosowanie systemu RFID jako przykładowego narzędzia e-logistyki. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
4.Chaberek, M. (2000). Logistyka – zarządzanie logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 9, 198–200.
5.Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin. Iwan, I., Małecki, K. (2012), Data Flows in an Integrated Urban Freight Transport Telematic System. W: Telematics in the Transport Environment. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
6.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
7.Kościelniak, H., (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw a bezpieczeństwo – studium przypadku. W: B. Skow-ron-Grabowska (red.), Rozwój przedsiębiorczości. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
8.Koźlak, A. (2008). Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu. Logistyka, 2.
9.Kowalik, J., (2015). Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 19, 22–34.
10.Krasnodębski, G. (2010). Nowoczesne standardy wymiany informacji w logistyce. Logistyka, 6 (CD 2).
11.Nowakowska-Grunt, J. (2011). Strategie przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych w Polsce i Europie. Logistyka, 5, 887–892.
12.Moss, M., O’Neill, H. (2012). Urban Mobility in the 21st Century. A Report for the NYU BMW Project on Cities and Sustainability.
13.Nowicka-Skowron, M., Nitkiewicz, T., Pachura, P., Kozak, M. (2008). Rozwój regionów w warunkach globalizacji. W: M. Nowicka-Skowron, E. Sitek, F. Bylok (red.), Instytucjonalno-merytoryczne aspekty 10 lat funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (s. 254–263). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
14.Skjoett-Larsen, T., Thernøe, C., Andresen, C. (2003). Supply chain collaboration. Theoretical perspectives and empirical evidence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33 (6), 531–549.
15.Skowron-Grabowska, B. (2010). Centra logistyczne w łańcuchach dostaw. Warszawa: PWE.
16.Stead, D. (2001). Transport intensity in Europe – indicators and trends. Transport Policy, 8 (1), 29–46.
17.Szałucki, K. (2008). Transport samochodowy. W: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport (s. 530–537).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Szołtysek, J., Jaroszyński, J. (2009). Telematyka transportowa w sterowaniu przepływami ładunków na terenie miasta. Gos-podarka Materiałowa i Logistyka, 4, 11–16.
19.Witkowski, K. (2010). Innowacje w logistyce dla zrównoważonego rozwoju. W: M. Morawska (red.), Zarządzanie wiedzą, skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne (s. 115–130). Gorzów Wielkopolski: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
20.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2008). Infrastruktura transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego