Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia podróżnego

Autorzy: Krzysztof Wesołowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: przewóz osób śmierć uszkodzenie ciała odpowiedzialność przewoźnika
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (141-152)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest odpowiedzialność przewoźnika w różnych gałęziach transportu z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia pasażera. Autor porównuje regulacje zawarte polskich przepisach o czynach niedozwolonych i w konwencjach międzynarodowych, mających zastosowanie w poszczególnych gałęziach transportu, także w odniesieniu do znacznej części przewozów krajowych. Postuluje wprowadzenie stosownej regulacji do prawa polskiego wskazując, że stosowanie w tym zakresie przepisów o czynach niedozwolonych nie zawsze zapewnia właściwą ochronę pasażerom i im bliskim. Wzorcem mogłoby być unormowanie zawarte w CIV. Postuluje wprowadzenie zasady solidarnej odpowiedzialności przewoźnika umownego i przewoźnika faktycznego za szkody spowodowane przez przewoźnika faktycznego oraz możliwość bezpośredniego dochodzenia roszczeń także od przewoźnika faktycznego. W zakresie rodzaju szkód podlegających wynagrodzeniu, wystarczające byłoby odesłanie do przepisów art. 444–447 i 449 k.c. Konieczne jest także wprowadzenie szczególnego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu szkód na osobie pasażera.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób [w:] T. Kocowski, K. Marak (red.) Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 362, s. 11–24, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2.Ambrożuk D., Wesołowski K. (2007). Siła wyższa jako przesłanka zwalniająca przewoźnika za stan przesyłki, Problemy Transportu i Logistyki nr 3, s. 125 137, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Dragun-Gertner M., Popławska-Dąbrowska (2017). Ochrona słabszej strony w umowach przewozu pasażerów drogą morską. Proponowane zmiany w polskim kodeksie morskim [w:] Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.) Prawo kontraktów, Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Garnowski K. (2017). Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
5.Gospodarek, J. (2015). Status prawny pasażera jako konsumenta w świetle prawa UE i prawa polskiego. W: B. Gnela, K. Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa: C.H. Beck.
6.Górski W., Dominiczak Z. (1987). Problematyka prawna przewozu osób, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
7.Gnela B. (2010). W: E. Gniewek, K. Górska i P. Machnikowski (red.), Problem naprawienia szkody niemajątkowej w ramach reżimu kontraktowego, W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25–27.09.2008 r.), Warszawa: C.H. Beck.
8.Konert A. (2010). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Koziński M.H. (2010). Odpowiedzialność cywilna morskiego przewoźnika pasażerów według prawa Unii Europejskiej, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 25, Gdynia.
10.Szanciło T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
11.Śmieja A. (2009). A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa: C.H. Beck.
12.Zoll F. [2010] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Suplement, Warszawa: C.H. Beck.
13.Zużewicz-Wiewiórowska I. [2013] [w:] D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiódkowska (red.), Leksykon prawa morskiego, 100 podstawowych pojęć, Warszawa: C.H. Beck.