Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Ochrona konsumenta w odniesieniu do umów o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302

Autorzy: Jerzy Raciborski
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji
Słowa kluczowe: usługi powiązane umowy turystyka konsument
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (111-119)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dyrektywie 2015/2302 objęto ochroną interesy nabywców różnych usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży, u wielu przedsiębiorców, przy wykorzystaniu nowych kanałów dystrybucji. Zdefiniowano na nowo rolę poszczególnych przedsiębiorców turystycznych. Obok organizatorów turystyki oferujących imprezy turystyczne wskazano także przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Polska ustawa implementująca przepisy dyrektywy 2015/2302 nakłada na podmioty ułatwiające podobne obowiązki jak na organizatorów turystyki. Dotyczyć to może przedsiębiorców działających w Internecie, świadczących przewozy czy najem pojazdów, którzy dotychczas nie byli świadomi nowej sytuacji. Jednoznaczne określenie, kiedy ułatwiają nabywania powiązanych usług turystycznych ma dla nich podstawowe znaczenie. Nowa regulacja nie była dotychczas w praktyce stosowana – została skonstruowana na nowo, dlatego analiza oparta jest głównie na wykładni językowej i funkcjonalnej przepisów, a w mniejszym stopniu na doświadczeniach praktyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Biała księga ustawy o usługach turystycznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, Warszawa lipiec 2015
2.2. Cybula P. Umowa o imprezę turystyczna w praktyce biur podróży, w: Cybula P. red., Prawo w praktyce biur podróży, LexisNexis , Warszawa 2006,
3.3. Dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. U. L 158 z 23.6.1990, s. 59).
4.4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 236 z 11.12.215)
5.5. Gospodarek J. Prawo turystyczne, Difin Warszawa 2006
6.6. Gospodarek J., Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy parlamentu europejskiego i rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 807 Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (27) 2014a
7.7. Gospodarek J., Projektowana dyrektywa turystyczna a przyszłość turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2014b nr 46
8.8. Kubiak-Cyrul A., Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2 z 2015 r.
9.9. Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. S. 49
10.10. Ochrona pasażerów w przypadku niewypłacalności linii lotniczej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 18.3.2013, COM(2013) 129 final
11.11. Opinia z 19 maja 2017 r. o projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, RL-0302-17/17, sformułowana na podstawie projektu Macieja Kalińskiego, Marka Bojarskiego, Dariusza Kijowskiego.
12.12. Raciborski J., Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999,
13.13. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, druk senacki nr 641.
14.14. Zawistowska H., Wpływ internetu na kształtowanie się modelu prawnej ochrony konsumentów usług turystycznych, w Kruczek Z. Banasik W. red.: Dynamika przemian rynku turystycznego, Warszawa 2014.
15.15. Żegleń P., Nizioł A., Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na funkcjonowanie rynku turystycznego, Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 4