Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych

Autorzy: Agnieszka Kubiak-Cyrul ORCID
Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: umowa o udział w imprezie turystycznej dyrektywa 2015/2302 obowiązki informacyjne wzorce umowne trwały nośnik
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (99-110)
Klasyfikacja JEL: K12 K15 K24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor usług turystycznych ulega ogromnym zmianom pod wpływem nowych technologii. Techniczne zmiany sposobu dokonywania transakcji w sektorze usług turystycznych wymagają także dostosowania regulacji prawnych. W tym kierunku zmierzają rozwiązania prawne przyjęte w dyrektywie 2015/2302. Celem tego artykułu jest analiza zasad zawierania online umowy o świadczenie usług turystycznych z wykorzystaniem wzorca umownego, które nowa dyrektywa poddaje gruntownej modernizacji. Dyrektywa 2015/2302 określa obszernie obowiązki informacyjne przedsiębiorców w tym sektorze oraz wprowadza szereg formularzy. Pojawia się jednak wiele pytań szczegółowych, na które ustawodawca unijny nie odpowiada w tekście dyrektywy. Co składać się będzie na wzorzec umowny w przypadku zawierania online umów regulowanych przez dyrektywę? W jaki sposób wzorzec umowny powinien być udostępniony konsumentowi, gdy zawiera on umowę online? W szczególności, czy umieszczenie wzorca na stronie organizatora jest uznawane za odpowiednie udostępnienie?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowska-Zając, W. (2012). Glosa do wyroku TS z dnia 5 lipca 2012 r., C-49/11. LEX/el. 2012.
2.Bednarek, M. (2013). Wzorce umowne. W: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego (t. 5). Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck..
3.Giaro, M. (2008). Zawarcie umowy za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych. Przegląd Prawa Handlowego, 4, 40.
4.Giaro, M. (2014). Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej. Warszawa: LexisNexis.
5.Gołaczyński, J., Górecki, J., Polański, P., Szostek, D. i Zachariasiewicz, M.A. (2013). Zawarcie umowy i jej forma. W: W. Popiołek (red.), System Prawa Handlowego (t. 9) Międzynarodowe prawo handlowe. Warszawa: C.H. Beck.
6.Kaczmarek-Templin, B. (2014). Komentarz do art. 2 pkt 4. W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
7.Kaczmarek-Templin, B. (2014a). Komentarz do art. 21. W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
8.Konarski, X. (2004). Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warszawa: Difin.
9.Kunkiel-Kryńska, A. (2012). Prawo konsumenckie UE – informowanie konsumenta – hiperlink na stronie internetowej przedsiębiorcy – wprowadzenie i wyrok TS z 5.07.2012 r. w sprawie C-49/11 Content Services v. Bundesarbeitskammer. Europejski Przegląd Sądowy, 12(52).
10.Lubasz, D. (2011). Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W: D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw. Warszawa: LexisNexis.
11.Lubasz, D. (2015). Komentarz do art. 2 pkt 4. W: D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer..
12.Lubasz, D. (2015a). Komentarz do art. 21. W: D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer.
13.Metzger, A. (2017), „Data as Counter-Performance. What Rights and Duties do Parties Have?”. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law 8/2017. https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-8-1-2017/4528 (dostęp: 20.10.2017).
14.Szczurowski, T. (2005). Udostępnianie wzorca umowy w postacie elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego, 7, 36.
15.Szostek, D. (2004). Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej. Kraków: Kantor Wydawnicczy Zakamycze.
16.Wejman, F. (2000). Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej. Transformacje Prawa Prywatnego, 4, 41.
17.Wojtaszek-Mik, E. (2014). Informacja konsumencka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W: K. Ślebzak (red.), Studia i analizy Sądu Najwyższego (T. VII). Warszawa: Wolter Kluwer, LEX.