Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2017.40-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Pat legislacyjny w Unii Europejskiej w dziedzinie zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych

Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (85-98)
Klasyfikacja JEL: K12 K15
Słowa kluczowe: prawo UE odpowiedzialność przewoźników lotniczych prawa pasażerów lotniczych zmiana rozporządzenia (WE) nr 261/2004 zmiana rozporządzenia (WE) nr 2027/97
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jerzy Gospodarek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Abstrakt

Autor poddał analizie wydane w ostatnich latach akty prawa UE mające na celu zmianę zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych, aby lepiej chronić prawa pasażerów lotniczych. W pracy przedstawiono cele wniosku ustawodawczego Komisji z 13 marca 2013 r., jego kluczowe propozycje zmian rozporządzenia (WE) nr 261/2004 oraz rozporządzenia (WE) nr 2027/97, zmierzające do ograniczenia wydatków przewoźników lotniczych, a w konsekwencji ograniczające prawa pasażerów lotniczych. Autor omówił tryb przygotowania stanowiska Parlamentu Europejskiego wobec wskazanego wniosku ustawodawczego, podkreślając, że przyjęta rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego jest nastawiona na zapewnienie równowagi interesów pasażerów i przewoźników lotniczych. W artykule przedstawiono prace Rady UE zmierzające do przyjęcia stanowiska Rady wobec wniosku ustawodawczego Komisji z 13 marca 2013 r. oraz rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego z 5 lutego 2014 r., które do końca 2017 r. nie zakończyły się sukcesem. Od ponad 3 lat trwa pat legislacyjny w tej dziedzinie, który wynika z trudnych do pogodzenia interesów pasażerów lotniczych oraz przewoźników działających na zliberalizowanym rynku lotniczym. We wnioskach końcowych autor stwierdził, że chociaż zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, jak i Rada UE opowiadają się za zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony pasażerów lotniczych, to jednak w praktyce jedynie Parlament Europejski konsekwentnie działa w celu poszerzenia praw pasażerów lotniczych. Natomiast Komisja i Rada głównie dbają o to, by ochrona praw pasażerów lotniczych nie naruszyła interesów ekonomicznych przewoźników lotniczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abeyratne, R. (2016), Competition and Investment in Air Transport. Legal and Economic Issues, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer.
2.Chapman, M. ,Prager, S., Harding, J. (2017), Saggerson on Travel Law and Litigation, London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing.
3.Dokument „Ordinary legislative procedure – First reading”, 2014, SP (2014) 446 z 20.5.2014.
4.Dokument roboczy służb Komisji, 2013: streszczenie oceny skutków, SWD(2013) 63 final, Bruksela, 13.3.2013.
5.Dokument Sekretariatu Generalnego Rady, 2013a, nr 13830/13 z 20 września 2013 r.
6.Dokument Sekretariatu Generalnego Rady, 2013b, nr 16577/13 z 27 listopada 2013 r.
7.Dokument Sekretariatu Generalnego Rady, 2014, nr 9820/14 z 26 maja 2014 r.
8.Dokument Sekretariatu Generalnego Rady, 2015, nr 8693/15 z 19 maja 2015 r.
9.Ephraimson-Abt, H., Konert, A. (2014), New Progress and Challenges in the Air Law. Air Crash Victims Families Protection, Warsaw: Lazarski University Publishing House.
10.Garben, S. (2016), The Turbulent Life of Regulation 261: Continuing Controversies Surrounding EU Air Passenger Rights. W: M. Bobek, J. Prassl (red.), Air Passenger Rights. Ten Years On, Oxford: Bloomsbury.
11.Gospodarek, J. (2018), Potrzeba zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych w świetle aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej. W: P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – Historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (w druku).
12.Gospodarek, J. (2015), Status prawny pasażera jako konsumenta w świetle prawa UE i prawa polskiego. W: B. Gnela, K. Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
13.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie funkcjonowania i skutków tego rozporządzenia, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, Bruksela, 4.4.2007, KOM(2007) 168 wersja ostateczna.
14.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady o stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, KOM(2011) 174 wersja ostateczna.
15.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa, COM(2015) 598 final z 7.12.2015.
16.Konert, A. (2014), A European Vision for Air Passengers, Warszawa: Lazarski University Publishing House.
17.Konert, A. (2016), Ochrona praw pasażerów. W: M. Żylicz (red.), Prawo lotnicze. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
18.Konert, A. (2010), Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa: Wolters Kluwer.
19.Konwencja Montrealska o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, przyjęta 28 maja1999 r., Dz. Urz. WE L 194 z 18.7.2001/39 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235.
20.Kunert-Diallo, A, (2011), Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym, Warszawa: Wolters Kluwer.
21.OECD (2016), OECD Tourism Trends and Policies 2016, Paris: OECD Publishing.
22.Nogaj, M. (2015), Codification of Passenger Rights. Cost of Non-Europe Report, Brussels: European Added Value Unit.
23.Nota informacyjna Sekretariatu Generalnego Rady UE do Komitetu Stałych Przedstawicieli z 10 lutego 2014 r., dokument 5941/14.
24.Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie funkcjonowania i stosowania praw pasażerów linii lotniczych z 27 października 2011 r., Dz. Urz. UE C 24/125 z 28.1.2012.
25.Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspólnych zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów ruchu lotniczego (program kroczący), przyjęta 11 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE C 327/115 z 12.11.2013.
26.Opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z 8 listopada 2011 r. dla Komisji Transportu i Turystyki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu (COM(2013)0130 – C7 0066/2013 – 2013/0072 (COD)), AD\1008880Pl.doc
27.Prassl, J. (2016), Tackling Diversity Through Uniformity? Revisiting the Reform of Regulation 261/2004. W: M. Bobek, J. Prassl (red.), Air Passenger Rights. Ten Years On, Oxford: Bloomsbury.
28.Prassl, J., Bobek, M. (2016), Welcome Aboard: Revisiting Regulation 261/2004. W: M. Bobek, J. Prassl (red.), Air Passenger Rights. Ten Years On, Oxford: Bloomsbury.
29.Public consultation on the possible revision of Regulation (EC) No 261/2003 on air passenger rights, http://ec.europa.eu/transport/passengers/conzultations/2012-03-11-apr_en.htm
30.Rossi Dal Pozzo, F. (2015), EU Legal Framework for Safeguarding Air Passenger Rights, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, Springer.
31.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 889/2002 z 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych, Dz. Urz. WE L 140/2 z 30.5.2002.
32.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, Dz. Urz. UE L 46/1 z 17.2.2004.
33.Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych, Dz. Urz. WE L 285/1 z 17.10.1997.
34.Wniosek ustawodawczy z 9 lipca 2013 r.: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG, COM(2013) 512 final.
35.Wroński, J. (2015), Wybrane zagadnienia ochrony prawnej pasażerów (konsumentów) linii lotniczych. W: E. Dynia (red.), Prawo lotnicze i technologie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
36.Zawiadomienie Komisji: Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE C 214/5 z 15.6.2016.