Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Uwarunkowania prawne rozwoju przestrzennego polskich portów morskich. Studium przypadku portu morskiego w Szczecinie

Autorzy: Marta Mańkowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: port morski rozwój przestrzenny uwarunkowania prawne planowanie przestrzenne dialog miasto-port
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (41-52)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne porty morskie aby sprostać wyzwaniom rozwijającego się handlu morskiego zmuszone są do poszukiwania nowych terenów rozwojowych. Pozyskanie nowej przestrzeni rozwojowej wiąże się z koniecznością pogodzenia często sprzecznych interesów różnych grup podmiotów, które znajdują wyraz m.in. w treści planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest identyfikacja i ocena wpływu uwarunkowań prawnych wynikających z postanowień zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego oraz treści najważniejszych dokumentów programowych szczebla centralnego i lokalnego na rozwój przestrzenny portu morskiego. W tym celu wykorzystano studium przypadku portu morskiego w Szczecinie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuro ds. Rozwoju Portów (2005). Wieloletni Program Inwestycyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Szczecin.
2.Biuro ds. Rozwoju Portów (2012). Wieloletni Program Inwestycyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na lata 2014-2020. Szczecin.
3.Furgalski, A., Malinowski, M. (red.). (2013) Biała Księga Infrastruktury. Warszawa: Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Infrastruktury".
4.Kotowska, I. (2015). Przeobrażenia w funkcjonowaniu żeglugi kontenerowej w obliczu spowolnienia gospodarczego. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (382).
5.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2013 A). Analiza zasadności realizacji rozbudowy infrastruktury na Półwyspie Katowickim – etap II (nabrzeże Dąbrowieckie). Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. SA: Szczecin.
6.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2013 B). Kierunki zmian w zagospodarowaniu terenów stanowiących rezerwę rozwojową dla działalności portowej w rejonie Basenu Górniczego portu Szczecin. Bulk Cargo-Port Szczecin. Szczecin.
7.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2014). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA: Szczecin.
8.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2016). Strategia rozwoju Bulk Cargo - Port Szczecin do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.: Szczecin.
9.Mańkowska, M. (2014), Przesłanki, kierunki i efekty polityki rozwoju przestrzeni portowej regionu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Logistyka, (3), 4170-4178.
10.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. (2017). Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa.
11.Notteboom, T., Rodrigue, J.P & Slack, B. (2014). Maritime Transportation. Pobrane z: https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/ch3c4en.html (20.09.2017).
12.Pellegram, A. (2001). Strategic land use planning for freight: the experience of the Port of London Authority, 1994–1999. Transport Policy, 8(1), 11-18.
13.Perenc, J., Zarzecki, D. (red.). (2007). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu na lata 2007 – 2020 (synteza). Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA: Szczecin.
14.Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu. pl.
15.Pluciński, M. (2014 A). Teoretyczne i praktyczne aspekty zagospodarowania przestrzeni współczesnych portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki Polski. Logistyka, (3), 5174-5180.
16.Pluciński, M. (2014 B). Analiza najważniejszych uwarunkowań i kierunków przekształceń przestrzeni portowej w rejonie Basenu Górniczego portu morskiego w Szczecinie. Logistyka, (3), 5165-5173.
17.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu (Dz.U. Nr 119, poz. 1010).
18.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu (Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1310).
19.Strategia rozwoju Szczecina 2015. (2011). Pobrane z: http://www.bip.um.szczecin.pl/chapter_11124.asp?soid=8ED6AD35235F4C07B05B8D5F81CF4090 (09.10.2017).
20.Szymanowski, D. (2016). Ustawa o rewitalizacji - warto wiedzieć. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. Pobrane z: http://www.ptrm.pl/aktualnosci/prawo/ustawa-o-rewitalizacji-warto-wiedziec (10.10.2017).
21.Uchwała Rady Miasta Szczecin z 14.12.2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie. Nr XLII/1055/09. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 2 z 13.01.2010, poz. 34.
22.Uchwała Rady Miasta Szczecin z 25.04.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie. Nr XXIX/730/17. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 18.05.2017, poz. 2327.
23.Ustawa z 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44. Tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 33 poz. 179).
24.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).
25.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777).
26.Wiechecki, K. (red). (2007). Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej RP.
27.Żyndul, K. (red.). (2000). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA: Szczecin.