Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Możliwości wykorzystania środków publicznych w rozwoju działalności przeładunkowej małych portów morskich na przykładzie portu w Darłowie

Autorzy: Piotr Nowaczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: pomoc publiczna infrastruktura portowa port w Darłowie
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (47-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o dopuszczalny zakres zaangażowania środków publicznych w rozwój małych portów morskich, która została dokonana na przykładzie portu w Darłowie. W artykule wykorzystano wtórne oraz pierwotne źródła informacji. W tym celu zapoznano się z literaturą przedmiotu, licznymi dokumentami oraz przeprowadzono badania w formie wywiadu pogłębionego. Porty morskie w ustawodawstwie krajowym uznawane są za obiekty użyteczności publicznej. Poddawane są silnej presji konkurencyjnej oraz są w znacznym stopniu niedoinwestowane. Powyższe okoliczności w połączeniu z perspektywą wzrostu przeładunków, niechęcią sektora prywatnego do angażowania się w proces inwestycyjny oraz ograniczeniami budżetowymi zarządów portów, uzasadniały potrzebę dofinansowania portów ze środków publicznych. Wspieranie rozwoju małych portów morskich nie powinno być uznane za pomoc publiczną. Choć w przypadku infrastruktury wykorzystywanej do celów gospodarczych, zachodzi taka możliwość. W przyszłości należy się spodziewać większego zaangażowania w proces inwestycyjny sektora prywatnego, a następnie zwiększenia atrakcyjności portów oraz ograniczenia publicznych źródeł finansowania infrastruktury
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bronk, H. (2009). Modele finansowania infrastruktury transportowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 32, 19–33.
2.Ciupak, K. (2012). Pomoc czy nie pomoc? Dylematy prawne przy ocenie publicznego finansowania infrastruktury portów morskich, czyli z dala od bezpiecznej przystani. Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2 (1), 72–87.
3.Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, październik 2014.
4.Dudzik, S. (2002). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
5.Gałązka, K. (2012). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo UOKIK.
6.Grzelakowski, A.S. (2004). Systemy zarzadzania portami morskimi w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Rodzaje, ocena ich efektywności i kierunki rozwoju. W: T. Palmowski, M. Pacuk (red.), Europa bałtycka regionem współpracy i inte¬gracji – XIX Sejmik Morski (s. 73–77). Gdańsk: Wydawnictwo „Civitas Christiana”.
7.Grzelakowski. A.S., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie – funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
8.Klimek, H., Dąbrowski, J. (2011). Europejska Polityka Portowa, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Komunikat, (2013). Porty: motor wzrostu. Bruksela: Komisja Europejska.
10.Kowalczyk, U. (2010). Porty lokalne w strategii rozwoju miast i gmin nadmorskich. W: H. Salmonowicz (red.), Polska gospodarka morska. Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
11.Misztal, K. (2010). Organizacja i funkcjonowanie portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
12.Misztal, K. (1994). Porty morskie w Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
13.Misztal, K. (2001). Wymogi Unii Europejskiej wobec portów morskich i generalna ocena polskich przygotowań dostosowawczych. W: Żegluga i porty morskie w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską – XVI Sejmik Morski. Szczecin. Wydawnictwo „Civitas Christiana”.
14.Pęczalska, B. (2007). Ochrona konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Pluciński, M. (2011). Zasady i źródła finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich – stan obecny, kierunki ewolucji, Logistyka, 3, 2199–2203.
16.Pluciński, M. (2017). Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład portu w Szczecinie, Problemy transportu i logistyki, 1 (37), 259–264.
17.Pomoc, Grupa doradcza Sienna, (2013). Pomoc publiczna dla portów morskich. Pobrane z: file:///C:/Users/Piotr/Desktop/ Artykuł-Economika%202017/Materiały/Pomoc%20publiczna%20dla%20 portów%20morskich.html (3.05.2017).
18.Postuła, I., Werner, A. (2006). Pomoc publiczna. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
19.Rutkiewicz, K. (2013). Pomoc Publiczna w sektorze rybołówstwa i akwakultury w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 1992-2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15, 3, s. 289–290.
20.Snażyk, Z., Szafrański, A. (2010). Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
21.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
22.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9.05.2008. Dz.Urz. UE. 2008, C 115.
23.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Dz.U. 1997, nr 9, poz. 44, z późn. zm.
24.Vanroye, K., Verweij, K., Kort, R. de, Koster, M., Kramer, H., Meyer, G., Dubreuil, D., Deffontaines, G. (2011). Pomoc państwa dla portów morskich w UE. Bruksela: Parlament Europejski.
25.Zarzecki, D. (2007). Wybrane elementy analizy finansowej inwestycji portowych na Ostrowie Grabowy, Zeszyty Naukowe, 452, Ekonomiczne Problemy Usług, 7, 189–201.
26.Zieziula J., Nowaczyk, P. (2011). Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce. Szczecin: PTE.
27.Zieziula J., Nowaczyk, P. (2017). Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo, Problemy Transportu i Logistyki, 1 (37), 335–346