Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo

Autorzy: Jolanta Zieziula
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Piotr Nowaczyk
Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: przeładunki małe porty morskie transport morski
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (335-346)
Klasyfikacja JEL: P42 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych czynników kształtujących działalność przeładunkową w małych portach morskich, na przykładzie portu w Darłowie w latach 2008–2015. Na podstawie dostępnych źródeł stwierdzono, że potencjał przeładunkowy portu darłowskiego nie był w pełni wykorzystany, chociaż w okresie 2008–2015 przeładunki istotnie wzrosły. Głównymi czynnikami wzrostu działalności przeładunkowej były: inwestycje portowe, rozpoczęcie działalności przez operatorów portowych, lokalna aktywność gospodarcza oraz poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej dostęp do portu od strony lądu. Dalsze zwiększenie przeładunków wymaga poprawy infrastruktury portowej, hydrotechnicznej oraz wykorzystania do przewozu towarów transportu kolejowego. Szansą na zwiększenie przeładunków może być utworzenie darłowskiej podstrefy ekonomicznej. Perspektywy rozwoju działalności przeładunkowej portu darłowskiego są obiecujące. Port w Darłowie może stać się znaczącym ośrodkiem przeładunkowym wśród małych portów morskich w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barczuk, W. (1966). Krajowe zaplecze portów Polskich. Gdynia: Wydawnictwo Morskie Gdynia.
2.Biernacki, D. (2011). Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne rozwoju polskich portów morskich. Problemy Transportu i Logistyki, 15 (1), 140–142.
3.Button, K.J. (1982). Transport Ekonomics, London.
4.Grzelakowski, A.S. (2012). Mechanizm funkcjonowania rynków usług portowych. W: A.S. Grzelakowski (red.), Współczesne porty morskie – funkcjonowania i rozwój (s. 149–157). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
5.Grzelakowski, A.S. (2002). Bariery i szanse rozwoju małych portów polskiego wybrzeża w perspektywie akcesji do Unii Europejskiej. W: A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka (red.), Małe porty polskiego wybrzeża-stan obecny i perspektywy ich rozwoju (s. 9–20). Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
6.Huybrecht, M. i inni (2002). Port Competitiveness. An Economic and legal analyziz of the factors determining the Competitiveness of seaports. Antwerpia.
7.Klimek H., Kuźma L. (2003). Funkcje gospodarcza portów morskich. W: L. Kuźma (red.), Ekonomika portów morskich (s. 14–17). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Kostecki, A. (2015). 19 hektarów z myślą o inwestorach w strefie ekonomicznej w Darłowie. Pobrano z: http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/19-hektarow-z-mysla-o-inwestorach-w-strefie-ekonomicznej-w-darlowie.
9.Miszczuk, J. (1999). Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej. W: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne (s. 67–74). Szczecin: Wydawnictwo FOKA.
10.Odległości. Info (2016). Pobrano: http://odleglosci.info/wyznaczanie-trasy.
11.Ogólnopolska Baza Kolejowa (2016). Pobrano: https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=mapa#10/54.4956/16.3689.
12.Szczurek, W. (2002), Działalność gospodarcza gmin w portach morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
13.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
14.Walkiewicz, L. (2014). Zmiany i perspektywy rozwoju darłowskiego portu wewnętrznego i terenów do niego przyległych. Pobrano z: https://www.darlowo.pl/pl/?page=wiadomosci&wiadomosc=4783.
15.Walkiewicz, L. (2016). Optymistyczna prognoza przeładunków drobnicy w Darłowie. Pobrano z: https://darlowo.pl/pl/?page=wiadomosci&wiadomosc=5697.
16.Warunki rozwoju portów morskich – informacja o wynikach kontroli (2012). Warszawa: NIK.
17.Zieziula, J., Nowaczyk P. (2015). Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014. Marketing i Zarządzania, 1 (42), 217–228.