Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin

Autorzy: Michał Pluciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: porty morskie pomoc publiczna konkurencja
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (259-271)
Klasyfikacja JEL: L98 R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono dotychczasowy dorobek Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej związanej z inwestycjami w infrastrukturę portów morskich i dostępu do portów od strony morza. Zaprezentowano w nim również teoretyczne aspekty związane ze zjawiskiem konkurencji w funkcjonowaniu portów morskich. Na praktycznym przykładzie portu morskiego Szczecin analizie poddano najważniejszy atrybut współczesnych portów morski, tj. pozycję konkurencyjną. Przybliżono również przesłanki, cele i konsekwencje zaangażowania środków UE w inwestycje poprawiające jakość infrastruktury portowej i dostępu do portu w Szczecinie od strony morza. W ostatniej części artykułu sformułowano argumenty do wykorzystania w procesie notyfikacji projektów infrastrukturalnych planowanych do realizacji w szczecińskim porcie w perspektywie finansowej 2014–2020.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciupak, K. (2012). Pomoc czy nie pomoc? Dylematy prawne przy ocenie publicznego finansowania infrastruktury portów morskich, czyli z dala od bezpiecznej przystani. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2 (1).
2.Dane Eurostat (2016).
3.Informacja o wynikach kontroli Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, KIN-4101-003-00/2014 (24.03.2015), Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN, Warszawa.
4.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2009). Uwarunkowania i kierunki aktywizacji obszaru portowego zlokalizowanego na północ od terminalu morskiego portu Police. Szczecin–Police.
5.Pluciński, M. (2010). Pozycja konkurencyjna polskich portów morskich (istota, metody badania). W: H. Klimek, J. Dąbrowskiego (red.), Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego – programy i rzeczywistość. Gdańsk: Info-GlobMar, fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
6.Pluciński, M. (red.). (2014). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r. Szczecin.
7.Pomoc państwa dla portów morskich w UE (IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot3/C1/SC1-2) (2011). Bruksela: Parlament Europejski.
8.Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (2012, aktualizacja 2015). Warszawa: MIiR.
9.Review of Maritime Transport 2014 (2016). UNCTAD. Pobrano z: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_en.pdf.
10.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
11.Tkaczyński, J.W., Świstak, M., Sztorc, E. (2011). Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Warszawa: C.H. Beck.