Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2017.37-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina

Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (211-219)
Klasyfikacja JEL: L83 P48
Słowa kluczowe: turystyka turystyka wodna produkt turystyki wodnej konkurencyjność
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Beata Meyer
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Aleksander Panasiuk
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Wykreowanie rozpoznawalnego produktu turystycznego miasta wymaga wykorzystania zasobów, które są wyjątkowe, ale również trudne do skopiowania czy naśladowania. Taką funkcję może pełnić środowisko wodne, ze względu na swoje zróżnicowanie i wielość możliwości wykorzystania turystycznego. Celem artykułu jest identyfikacja możliwych kierunków wykorzystania przestrzeni wodnych w Szczecinie dla kreowania produktu turystyki wodnej miasta. Rozważania są oparte na prezentacji Programu turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Zróżnicowanie obszarów wodnych w Szczecinie (zajmujących około 1/4 powierzchni miasta) może stanowić podstawę kompleksowego produktu turystycznego o wyróżnikowym charakterze, służącego zarówno rekreacji mieszkańców i turystów (organizacja imprez masowych), jak i turystyce aktywnej (żeglarskiej, kajakowej) czy krajoznawczej (w tym przyrodniczej). Wykreowanie tego typu unikatowego produktu, wpisującego się w markę miasta, tworzy podstawę do skutecznego konkurowania na rynku turystycznym z innymi miastami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Białecki, T. (1977). Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
3.Bontje, M., Musterd, S. (2009). Creative industries, creative class and competitiveness: Expert opinions critically appraised. Geoforum, 40.
4.Czornik, M. (2004). Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
5.Diagnoza (2010). Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina. Szczecin.
6.Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red). (2010). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.). (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcja – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Gorzelak, M. (2008). Miasto jako przedmiot badań w ekonomii. W: B. Jałowiecki (red), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa: Scholar.
9.Grabowski, J. (2008). Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3 (LXX).
10.http://www.port.szczecin.pl.
11.Liszewski, S. (red). (2008). Geografia urbanistyczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Meyer, B., Panasiuk, A. (2002). Produkt turystyki kulturowej województwa zachodniopomorskiego. Problemy Turystyki, 3–4.
13.Nowak, M.J., Skotarczak, T. (red.). Zarządzanie przestrzenią miasta. Warszawa: CeDeWu.pl.
14.Panasiuk, A. (2010). Jakość produktu turystycznego jako instrument kształtowania konkurencyjności miast. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Warszawa: PWE.
15.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
16.Panasiuk, A. (2006). Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych. Zagadnienia instytucjonalne. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
17.Panasiuk, A. (2004). Założenia koncepcji marki turystycznej. Marketing i Rynek, 8.
18.Panasiuk, A. (2001). Produkt turystyczny. Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Szczecin: Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus”.
19.Program 2014. Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl.
20.Raczyk, A., Dołzbasz, S., Leśniak-Johann, M. (2012). Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Wrocław: Gaskor.
21.Skalski, J. (2008). Unifikacja krajobrazów miejskich. Znaczenie procesu percepcji w jakościowej ocenie przestrzeni publicznej w Warszawie. Architektura Krajobrazu, 2.
22.Stankiewicz, J.M. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
23.Strategia 2011. Strategia Rozwoju Szczecina do 2025 – Szczecin dla Ciebie. Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl.
24.Tatuśko, A. (2002). Sposoby pomiaru konkurencyjności miast. W: E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 939. Wrocław.
25.Wójtowicz-Wróbel, A. (2008). Metropolitalne uwarunkowania rozwoju małych miast i zmian ich tożsamości, przykład Słomnik i Niepołomic. Czasopismo Techniczne. Architektura, 5.
26.Żabińska, T. (2013). Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania. W: T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju. Katowice.