Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Mnożnik inwestycyjny Keynesa w ocenie wpływu inwestycji w pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5m na gospodarkę Polski

Autorzy: Christian Lis
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: krańcowa skłonność do konsumpcji mnożnik inwestycyjny Keynesa inwestycje transportowe pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (187-201)
Klasyfikacja JEL: C13 E12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest propozycja metody oszacowania mnożnika inwestycyjnego Keynesa i zastosowanie wyników estymacji do oceny wpływu inwestycji pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m na gospodarkę kraju. W artykule wykorzystano metody statystyczne estymacji punktowej i przedziałowej Neymana dla parametrów krzywej regresji liniowej konsumpcji na tle produktu krajowego brutto. Na podstawie danych statystyki publicznej (Rachunki Narodowe) oszacowano krańcową skłonność do konsumpcji, a następnie mnożnik inwestycyjny Keynesa. Określono przedziały ufności dla krańcowej skłonności do oszczędzania (MPC) i mnożnika inwestycyjnego, a następnie wykorzystano aktualne szacunki nakładów inwestycyjnych na pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście zawarte w analizie korzyści-kosztów dla przedmiotowej inwestycji. Ostatecznie wykazano z określonym a priori prawdopodobieństwem przedziały wzrostu wartości dodanej brutto w skali całej gospodarki wywołane inwestycją w pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benini, R. (1906). Principii di statistica metodologia. Milano–Roma–Napoli: Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, Corso Raffaello.
2.Bernacki, D., Lis, C. (2015). Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m z uwzględnieniem planowanych wybranych projektów inwestycyjnych w porcie Szczecin. Opracowanie wykonane na zlecenie ZMPSiŚ SA oraz DSC Consulting Sp. z o.o. dla potrzeb projektu realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie pt. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze”, Szczecin, lipiec 2015 r.
3.Domar, E.D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica, 2 (14).
4.Harrod, R.F. (1936). An Essay in Dynamic Theory. The Economic Journal, 49 (193).
5.Hirsch, F. (1976). Social Limits to Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
6.Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan; polskie wydanie: Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, w przekładzie Michała Kaleckiego i Stanisława Rączkowskiego, PWN, Wydanie III, Warszawa 2003.
7.Koopmans, T.C. (1965). On the Concept of Optimal Economic Growth. Cowles Foundation Paper 238, Reprinted from Academiae Scientiarum Scripta Varia 28, 1.
8.Kydland, F.E., Prescott, E.C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, 6 (50).
9.Lis, C. (2010). Estymacja mnożnika inwestycyjnego Keynesa i krańcowej skłonności do konsumpcji. W: (praca zbiorowa), Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Szczecin: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
10.Lis, C. (2013). Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji. Podejście taksonomiczne (książka habilitacyjna). Szczecin: Wydawnictwo Volumina.pl.
11.Meadows, D.H., Meadows, D.I., Randers, J., Behrens W.W. III (1973). Granice wzrostu. Warszawa: PWE.
12.Pontryagin, L.S., Boltyanskii, V.G., Gamkrelidze, R.V., Mishchenko, E.F. (1962). The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York–London: Interscience Publishers.
13.Samuelson, P.A. (1976). Illogic of Neo-Marxian Doctrine of Unequal Exchange. W: D.A. Belsley, E.J. Kane, P.A. Samuelson, R.M. Solow (red.), Inflation, Trade and Taxes. Essays in Honor of Alice Bourneuf, Ohio State University Press: Columbus.
14.Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 1 (70).
15.Uzawa, H. (1964). Optimal Growth in a Two-Sector Model of Capital Accumulation. The Review of Economic Studies, 1 (31).