Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Badanie przestrzennej jednorodności rozwoju zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej

Autorzy: Katarzyna Cheba
Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: zrównoważony transport Unia Europejska przestrzenna jednorodność rozwoju rachunek wektorowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: C38 O11 P36
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań przedstawionych w opracowaniu jest analiza przestrzennej jednorodności (niejednorodności) rozwoju Unii Europejskiej w obszarze zr.wnoważonego transportu. Badanie jednorodności rozwoju Unii w tym obszarze przeprowadzone zostało przy użyciu rachunku wektorowego na podstawie danych dotyczących zr.wnoważonego transportu prezentowanych w bazie Eurostat. Pomiar zr.wnoważonego rozwoju jest zagadnieniem dość często przywoływanym w literaturze przedmiotu. Nadal jednak otwartą kwestią pozostają problemy związane z identyfikowaniem i pomiarem r.żnych obszar.w tego rozwoju, w tym także dotyczące zr.wnoważonego transportu. Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły znaczne zr.żnicowanie kraj.w Unii Europejskiej w tym obszarze, co oznacza między innymi brak sp.jności i małą integrację podejmowanych działań w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, S., Allen, J., Browne, M. (2005). Urban Logistics – How Can it Meet Policy Makers’ Sustainability Objectives? Journal of Transport Geography, 13 (1), 71–81.
2.Bartniczak, B. (2013). Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. W: M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie (s. 155–163). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
3.Borys, T. (2009). Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu. W: D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju (s. 56–68). Białystok: WSE w Białymstoku.
4.Brzeziński, A., Rezwow, M. (2007). Zrównoważony transport – ekologiczne rozwiązania transportowe. Pobrane z: http://www.transeko.pl/publikacje.html (15.08.2012).
5.Brzustewicz, P. (2013). Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XL, 413, 85–96.
6.Friedberg, J. (2009). Uwarunkowania transportowe zrównoważonego rozwoju metropolii. W: K. Kamieniecki (red.), Jak zapewnić rozwój zrównoważony na terenach zurbanizowanych? Metropolie (s. 85–96). Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
7.Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologiczne go podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 33–45.
8.Kassenberg, A. (2008). Wpływ transportu na zmiany klimatu. Forum Zrównoważonego Transportu Miejskiego. Warszawa: Instytut Spraw Obywatelskich.
9.Kennedy, C. (2005). The Four Pillars of Sustainable Urban Transportation. Transport Reviews, 25 (4), 393–414.
10.Litman, T., Burwell, D. (2006). Issues in Sustainable Transportation. International Journal of Global Environmental Issues, 6 (4), 331–347.
11.Nermend, K. (2008). Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
12.Nermend, K., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Badanie jednorodności przestrzennej i czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych. Przegląd Statystyczny, 60 (1), 85–100.
13.Przybyłowski, A. (2011). Strategia zrównoważonego rozwoju transportu w polityce Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, 39, 63–75.
14.Wellar, B. (2009). Sampler of Commentaries on Methods and Techniques that Could be Used in Making Decisions about Identifying, Adopting or Implementing Sustainable Transport Practices. Research Report 3, Transport Canada Project.
15.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2015). Katowice: Urząd Statystyczny.