Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Żegluga odrzańska jako ogniwo intermodalnych łańcuchów transportowych

Autorzy: Wojciech Rymer
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Inżynierii Transportu

Anna Wolnowska
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Inżynierii Transportu
Słowa kluczowe: intermodalny łańcuch transportowy transport śródlądowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: H54 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport na Odrze sukcesywnie zanika. W latach 70. była ona dobrze wykorzystywana jako droga śr.dlądowa, ale od 2012 roku, kiedy to przetransportowano ostatnie tony węgla na trasie Gliwice–Wrocław, nie można m.wić o regularnym transporcie wodnym śr.dlądowym. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że Odrzańska Droga Wodna (ODW) może być istotnym elementem intermodalnego łańcucha logistycznego i wykorzystanie jej może przynieść wiele korzyści zar.wno podmiotom, jak i przedmiotom łańcucha. Na podstawie analizy i wykorzystania metod dywergencji podjęto pr.bę wykazania, że ODW nie posiada istotnych ograniczeń, kt.re uniemożliwiałyby transport intermodalny. Zaproponowano rozmieszczenie punkt.w styku na znacznym obszarze zachodniej Polski, co niewątpliwie spowodowałoby zmniejszenie natężenia ruchu drogowego na istniejących szlakach. Określono warunki, jakie powinna spełniać ODW jako potencjalne ogniwo intermodalnego łańcucha transportowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Central European Transport Corridor (2004/2016). Pobrane z: www.cetc.pl (1.03.2016).
2.Christopher, M. (1998). Logistics and Supply Chain Management, Strategies for Reducing Costs and Improving Service. London: Financial Times, Prentice Hall.
3.Cooper, M.C., Lambert, D.M., Pagh, J.D. (1997). Supply Chain Management: More than a New Name for Logistics. The International Journal of Logistics Management, 8 (1), 1–14. DOI: 10.1108/09574099710805556.
4.Coyle, J., Bardi, E.J., Jr Langley, C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
5.Ellram, L.M. (1991). Supply Chain Management: The Industrial Organisation Perspective. Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 21 (1), 13–22. DOI: 10.1108/09600039110137082.
6.Hann, M., Piotrowski, L., Woś, K. (2014). Adaptation of the Odra River for the Purposes of Inland Water Transport. Logistyka, 6, 13322–13324.
7.Inventory of Main Standards and Parameters of the E Waterway Network (“Blue Book”) (2012). Rev. 2. New York, Geneva: UN/ECE.
8.ISO 668:2013 Series 1 freight containers – Classification, dimensions and ratings.
9.Jędrzychowski, K., Karkos, D. (2016). Konkurencyjność czasowa i kosztowa transportu wodnego śródlądowego w stosunku do alternatywnych form obsługi zaplecza zespołu portowego Szczecin – Świnoujście (studia przypadków). W: M. Pluciński (red.), Możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin–Świnoujście (s. 97–104). Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie.
10.Kaup, M., Filina-Dawidowicz, L. (2014). Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 2. Ocena możliwości realizacji przewozów na wybranych trasach. Logistyka, 3, 2823–2831.
11.Kublicki, J., Urbanyi-Popiołek, I., Miklińska, J. (2000). Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe. Gdynia: Wyd. WSM w Gdyni.
12.Kulczyk, J., Skupień, E. (2010). Transport kontenerowy na odrzańskiej drodze wodnej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 73, 61–75.
13.MR (2013/2015). Debata Strategiczna Krajowe Forum Terytorialne. Pobrane z: www.mr.gov.pl (1.03.2016). Polityka transportowa Państwa na lata 2006–2025 (2005). Warszawa: MI.
14.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.05.2002 w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dz.U. nr 77, poz. 695.
15.Terminology on Combined Transport (2001). New York, Geneva: UN/ECE.
16.Ustawa z 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. nr 227, poz. 1658.
17.Wojciech, S. (2013). Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle. Wojciech Szczurek o autostradzie wiślanej Helsinki – Warszawa. Pobrane z: www.dziennikbaltycki.pl (1.03.2016).