Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Kształtowanie mobilności miejskiej w odniesieniu do komunikacji społecznej na przykładzie Gdyni

Autorzy: Adam Przybyłowski
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: planowanie mobilności miejskiej partycypacja społeczna badanie ankietowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (143-152)
Klasyfikacja JEL: O43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczny rozw.j miast i zmiany stylu życia mieszkańc.w sprawiają, że ich potrzeby transportowe nieustannie wzrastają. Sytuacja taka stawia przed prężnie rozwijającymi się miastami wyzwania wobec zr.wnoważonego podejścia w zakresie mobilności. Celem publikacji jest zaprezentowanie procesu kształtowania mobilności w miastach na przykładzie aspekt.w komunikacyjnych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą zakładającą, iż mieszkańcy Gdyni są zadowoleni z jakości nawiązywanej komunikacji z samorządem miejskim w odniesieniu do kształtowania mobilności miejskiej. Może to stanowić podstawę do bardziej aktywnego włączania ich w procesy planistyczne. Badania oparto na źr.dłach literatury przedmiotu oraz wynikach pilotażowych badań ankietowych zrealizowanych wśr.d respondent.w.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Kłos, Z. (2015). Plany zrównoważonej mobilności jako element polityki transportowej. W: A. Zając (red.), Biała Księga Mobilności 2015.
2.Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Stowarzyszenie Transportu Publicznego i in.. Pobrane z: http://transportpubliczny.pl/BKM/BialaKsiegaMobilnosci2015.pdf (30.06.2016).
3.Allen, J., Browne, M. (2016). Sustainability Strategies for City Logistics. Pobrane z: http://ebooks.narotama.ac.id (30.06.2016).
4.Banister, D. (2008). The Sustainable Mobility Paradigm. Transport Policy, 15 (2).
5.Borys, E. (2016). Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie miasta portowego Gdynia, praca magisterska: Akademia Morska w Gdyni.
6.CIVITAS (2016). Pobrane z: http://www.civitas.eu/content/gdynia (30.06.2016).
7.Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (2013). Brussels: Rupprecht Consult, European Union.
8.Lopez-Ruiz, H.G., Christidis, P., Demirel, H., Kompil, M. (2013). Quantifying the Effects of Sustainable Urban Mobility Plans. Report EUR 26123, Joint Research Center.
9.Margherita, A., Elia, G., Secundo, G., Passiante, G. (2012). Sustainable Mobility: An Integrative Framework and Its Application for New Service Design. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 11 (1).
10.McLaren, D., Agyeman, J. (2015). Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities. Cambridge: MIT Press.
11.Michnej, M. (2014). Komunikacja społeczna w procesach planowania zrównoważonych systemów transportu na przykładzie wybranej jednostki samorządu terytorialnego. Logistyka, 4.
12.Mobilna Gdynia (2016). Pobrane z: http://www.mobilnagdynia.pl/m-projekty/civitas-dyn-mo/120-o-projekcie-civitas-dyn-mo-2 (30.06.2016).
13.Opis dobrej praktyki „Gdynia w dialogu z mieszkańcami” (2016). Pobrane z: http://docplayer.pl/6603998-Opis-dobrej-praktyki-sekr-b1-gdynia-pl.html (30.06.2016).
14.Palmowski, T. (red.). (2016). Gdynia w Unii Europejskiej: Konkurencyjność gospodarki. Warunki życia. Spójność społeczna i terytorialna. Gdańsk, Pelplin: Bernardinum.
15.Pawłowska, B. (2014). Zrównoważony rozwój transportu warunkiem wzrostu dobrobytu społecznego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Logistyka, 2.
16.Romanowska, A. (2015). Działania dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni. W: A Zając (red.), Biała Księga Mobilności 2015. Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Stowarzyszenie Transportu Publicznego i in. Pobrane z: http://transport-publiczny.pl/BKM/BialaKsiegaMobilnosci2015.pdf (29.07.2016).
17.Turała, M. (red.). (2015). Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Łódź: Wyd. UŁ.
18.Wołek, M. (2014). SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Logistyka, 2.
19.Wołek, M., Wyszomirski, O. (red.). (2013). The Trolleybus Transport as a Means of Public Transport in the Light of TROLLEY Project. Gdańsk: Wyd. UG.
20.World Urbanization Prospects, the 2014 Revision (2014). Pobrane z: http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf (30.06.2016).