Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
System transportu pasażerskiego województwa zachodniopomorskiego w ocenie jego użytkowników

Autorzy: Oliwia Pietrzak
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: potrzeby transportowe pasażer transport regionalny transport pasażerski systemy transportowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (131-141)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśr.d użytkownik.w systemu transportu pasażerskiego wojew.dztwa zachodniopomorskiego w latach 2013 i 2015. Funkcjonowanie i kształtowanie system.w transportu pasażerskiego w regionach zdeterminowane jest szeregiem czynnik.w. Z uwagi na przyjęte przez Unię Europejską kierunki polityki transportowej czynnikiem, kt.ry nabiera szczeg.lnego znaczenia, jest identyfikacja potrzeb i preferencji transportowych zgłaszanych przez użytkownik.w transportu zbiorowego oraz indywidualnego. Celem artykułu było poznanie i ocena stopnia zaspokojenia potrzeb i preferencji użytkownik.w badanego systemu. Badania miały ponadto pokazać, czy i w jakim zakresie system odpowiada na oczekiwania jego użytkownik.w, a także jakie następują w tym obszarze zmiany. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę dokumentacyjną oraz metodę badań ankietowych. Badania pierwotne zrealizowane zostały na obszarze administracyjnym wojew.dztwa zachodniopomorskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakas, I., Drakoulis, R., Floudas, N., Lytrivis, P., Amditis, A. (2016). A Flexible Transportation Service for the Optimization of a Fixed-route Public Transport Network. Procedia 14, Elsevier. Pobrane z: www.sciencedirect.com (30.06.2016).
2.Bazarnik, J., Grabiński, T., Kąciak, E., Mynarski, S., Sagan, A. (1992). Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
3.Ibraeva, A., Figueira de Sousa, J. (2014). Marketing of Public Transport and Public Transport Information Provision. Procedia – Social and Behavioral Sciences 162, Elsevier. Pobrane z: www.sciencedirect.com (30.06.2016).
4.Kelles-Krauz, M. (1998). Czynniki ekonomiczne i organizacyjne racjonalizacji komunikacji miejskiej. Kajetanów: BOG & ART.
5.Kędzior, Z., Karcz, K. (2001). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: PWE.
6.Kłos-Adamkiewicz, Z., Kondraciuk-Gabryś, G., Perenc, J., Załoga, E. (2013). Preferencje użytkowników transportu w świetle badań rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 792, Problemy Transportu i Logistyki, 24, 105–148.
7.Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim (2013, 2015). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
8.Małek, P. (1977). Ekonomika transportu. Warszawa: PWE.
9.Pawłowska, B. (2015). Analiza czynników kształtujących popyt na usługi transportowe w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 871, Problemy Transportu i Logistyki, 30, 87–104.
10.Pietrzak, O. (2015). Systemy transportu pasażerskiego w regionach – funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój (przykład województwa zachodniopomorskiego). Szczecin: BEL Studio Sp. z o.o.
11.Rosa, G., Meyer, B., Sondej, T. (2000). Kierunki rozwoju działań marketingowych przedsiębiorstw transportowych w świetle trendów zachowań konsumentów. W: S. Dziadek, M. Michałowska (red.), Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
12.Uchwała nr XXXVII/498/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 24.06.2014 w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego.
13.Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin poz. 2918, 11.07.2014.
14.Vitale, A., Festa, D.C., Guido, G., Rogano, D. (2014). A Decision Support System based on Smartphone Probes as a Tool to Promote Public Transport. Procedia – Social and Behavioral Sciences 111, Elsevier. Pobrane z: www.sciencedirect.com (30.06.2016).