Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontenerowych

Autorzy: Maciej Matczak
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: miary koncentracji transport konkurencyjność rynek
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (111-119)
Klasyfikacja JEL: D43 L11 L41 L91
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Procesy integracji realizowane pomiędzy globalnymi operatorami morskich przewoz.w kontenerowych są powszechnym zjawiskiem rynkowym. Proces ten powoduje jednak stopniowy wzrost koncentracji rynku, co może skutkować zdominowaniem sektora przez największych armator.w. Tym samym ograniczeniu ulegnie efektywność funkcjonowania rynk.w, kt.re dążyć będą do oligopolizacji. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania miar koncentracji rynk.w dla badania poziomu ich konkurencyjności. W opracowaniu dokonany został przegląd dorobku w obszarze miar koncentracji, gdzie szczeg.lną uwagę zwr.cono na specyfikę poszczeg.lnych rozwiązań. Przy wykorzystaniu tychże wskaźnik.w przeprowadzono pomiar koncentracji rynku oparty na rankingu największych morskich operator.w kontenerowych na świecie. Przeprowadzona analiza potwierdziła znaczenie odpowiedniego doboru miar koncentracji na uzyskany wynik, a co za tym idzie – na ocenę stopnia konkurencyjności rynk.w.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alphaliner – Top 100: Operated fleets 2009–2015. Pobrane z: www.alphaliner.com.
2.Bikker, J.A., Haaf, K. (2002). Measures of Competition and Concentration in the banking Industry: a Review of the Literature. Economic & Financial Modelling, Summer.
3.Bonne, J. (2008). A New Way to Measure Competition. The Economic Journal, 118 (August).
4.Chiersch, A., Schmidt-Ehmcke, J. (2010). Empiricism Meets Theory – Is the Boone-Indicator Applicable? DIW Berlin, Discussion Paper 1030.
5.Concentration and Market Shares. Horizontal Merger Guidelines. U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commision. Pobrane z: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/horiz_book/toc.html (15.05.2014).
6.Curry, B., George, K.D. (1983). Industrial Concentration: A Survey. Journal of Industrial Economics, 31 (3).
7.Davis, S. (1980). Measuring Industrial Concentration: An alternative Approach. The Review of Economics and Statistics, 62 (2).
8.Ginevičius, R., Čirba, S. (2007). Determining Market Concentration. Journal of Business Economics and Management, 8 (1).
9.Ginevičius, R., Čirba, S. (2009). Additive Measurement of Market Concentration. Journal of Business Economics and Management, 10 (3).
10.Hall, M., Tideman, N. (1967). Measures of Concentration. Journal of the American Statistical Association, 62 (317).
11.Horowitz, A., Horowitz, I. (1968). Entropy, Markov Processes and Competition in the Brewing Industry. Journal of Industrial Economics, 16 (3).
12.Horvath, J. (1970). Suggestion for a Comprehensive Measure of Concentration. Southern Economic Journal, 36 (4).
13.Jenny, F. (2010). Wpływ wzrostu znaczenia podejścia ekonomicznego na praktykę orzeczniczą organów antymonopolowych. Konferencja „Liberalizacja, deregulacja, konkurencja na rynkach”. UOKiK Gdańsk, 27.05.2010 r.
14.Kramaric, T.P., Kitic, M. (2012). Comparative Analysis of Concentration in Insurance Markets in New UE Member States. World Academy of Science, Engineering and Technology, 66.
15.Kwiatkowska, E.M. (2013). Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne. iKAR – Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8 (2).
16.Latreille, P.L., Mackley, J. (2014). Using Excel to illustrate Hannah and Kay’s Concentration Axioms. Pobrane z: http://www.economicsnetwork.ac.uk/archive/latreille_concentration (15.05.2014).
17.Matczak, M. (2015). Procesy integracji w transporcie światowym oraz ich rynkowe implikacje. Gdynia: Wyd. AMG w Gdyni.
18.OECD (1990). Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law.
19.Rosenbluth, G. (1955). Measures of Concentration. Business Concentration and Price Policy.
20.Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji. Dz.U. C 301, 05.02.2004.
21.Xu, J. (2005). Market Research Handbook: Measurement, Approach and Practice. Lincoln, NE: iUniverse.