Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985 - 2015

Autorzy: Katarzyna Hebel
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański

Olgierd Wyszomirski
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: postulaty przewozowe badania marketingowe transport miejski
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (63-71)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania postulat.w przewozowych dotyczących podr.ży miejskich w Gdyni opierają się na 30 latach doświadczeń. W tym czasie zrealizowano 14 tur badań marketingowych zorganizowanych przez Katedrę Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Katedrę Ekonomiki Transportu) oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W artykule przedstawiono ewolucję metodologii tych badań, w szczeg.lności w zakresiedoboru pr.by badawczej, identyfikacji najważniejszych postulat.w przewozowych oraz ich hierarchizacji, a także warunk.w uznania za spełnione wybranych postulat.w przewozowych. Na podstawie analizy przeprowadzonej w artykule udowodniono tezę, że w hierarchii postulat.w przewozowych następują zmiany pod wpływem oddziaływania określonych uwarunkowań po stronie popytu i podaży, przy czym w ramach tych postulat.w można wyodrębnić względnie stałą grupę uznawanych za najważniejsze i mniej ważne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hebel, K. (2007). Badania preferencji pasażerów i ich ocen dotyczących jakości transportu miejskiego na przykładzie Gdyni i Sopotu. Zeszyty Naukowo Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Odział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego, 83 (137), 198–200.
2.Hebel, K., Grzelec, K., Wyszomirski, O. (2010). Badania potrzeb przewozowych, popytu, preferencji i zachowań komunikacyjnych na przykładzie Gdyni. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. Kompleksowe Badania Ruchu. Teoria i Praktyka. Doświadczenia Miast Polskich, 93 (152), 79.
3.Hebel, K., Wyszomirski, O. (2003). Preferencje i zachowania komunikacyjne ludności miejskiej w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985–2000. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Studia nad Transportem i Logistyką, 25, 123–124.
4.Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (red). (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: PWN.
5.Wyniki badań Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni pt. „Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców Gdyni” z lat 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015.
6.Wyszomirski, O. (1987a). Postulaty przewozowe – wg badań ankietowych. Transport Miejski, 6, 121.
7.Wyszomirski, O. (1987b). Warunki dojazdów do pracy – wg badań ankietowych. Transport Miejski, 8, 182.
8.Wyszomirski, O. (1988). Substytucja i komplementarność indywidualnej i zbiorowej komunikacji miejskiej. Gdańsk: Wyd. UG.
9.Wyszomirski, O., Grzelec, K. (1998). Badania marketingowe w komunikacji miejskiej. Warszawa: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
10.Wyszomirski, O. (red). (2008). Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Wyd. UG.