Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990 - 2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju

Autorzy: Andrzej Grzelakowski
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: system regulacji polityka transportu rynek transportowy sfera realna sektor transportu
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (53-62)
Klasyfikacja JEL: E61 H70 K20 L88 L91 L98 O18 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem badań jest analiza rozwoju polskiego sektora transportu w latach 1990– 2015 oraz określenie perspektyw jego dalszego rozwoju. Celem badań jest pr.ba sformułowania gł.wnych kierunk.w rozwoju polskiego sektora transportu w tym okresie oraz wskazanie podstawowych zmian, jakie nastąpiły w obszarze jego funkcjonowania – tak w sferze realnej, jak i regulacyjnej, a także dokonanie ich oceny. Nakreślono r.wnież perspektywy dalszego rozwoju transportu oraz wskazano działania konieczne do stymulowania pożądanych zmian w tym sektorze. W badaniach wykorzystano gł.wnie metody jakościowe, kt.re pozwalają na szerszą, wielopłaszczyznową charakterystykę i analizę przedmiotu badania oraz bardziej dogłębne poznanie i zrozumienie proces.w i zjawisk zachodzących w transporcie oraz mechanizm.w jego funkcjonowania i rozwoju. Szczeg.lne znaczenie miała w tym zakresie metoda retrospektywna. Na podstawie przedstawionych w treści opracowania wynik.w badań zawarto w podsumowaniu gł.wne wnioski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grzelakowski, A.S. (2014). Transport Infrastructure in the Face of Challenges Concerning Security and Reliability of Transport and Logistics Macrosystems. Logistyka, 4 (CD 3), 2811–2826.
2.Grzelakowski, A.S, (2015a). Mechanizmy regulacji systemu transportowego i ich wpływ na sprawność i efektywność funkcjonowania makrosystemu logistycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, XIV, 56, s. 255–266.
3.Grzelakowski, A.S. (2015b). Ocena zmian w polskim transporcie w minionym dwudziestopięcioleciu (1990–2015) i priorytety transportowe Polski w najbliższej przyszłości. W: P. Świątecki (red.), Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990–2015 i priorytety na przyszłość (s. 64–73). Warszawa: Kancelaria Senatu RP.
4.Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (red.). (2015). Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe. Gdańsk: Wydawnictwa Maszyn Przepływowych PAN.
5.Pieriegud, J. (red.). (2015). System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU (1 ), Official Journal L 348, vol. 56.
7.Załoga, E., (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
8.Załoga, E., (2016). Nowe wyzwania stojące przed transportem. W: K. Wojewódzka-Król, E. Załoga (red.), Transport. Nowe wyzwania (s. 28–49). Warszawa: PWN.