Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE

Autorzy: Monika Bąk
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: innowacje w transporcie polityka innowacji UE wydatki publiczne i prywatne
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (73-88)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wspieranie innowacyjności jest oczywistym kierunkiem rozwoju współczesnych gospodarek opartych na wiedzy. Innowacje o różnorodnym charakterze sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi, poprawie jakości życia, zmieniają rynek pracy, a także prowadzą do wzmacniania konkurencyjności regionu i kraju. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy prowadzonej z perspektywy wysokości finansowania badań i innowacji w sektorze transportu w Unii Europejskiej, z rozróżnieniem źródeł publicznych i prywatnych. W artykule dokonano przeglądu aktualnych programów rozwoju innowacji w transporcie w Unii Europejskiej oraz wykorzystano wyniki badań i analiz pozwalających na zbadanie trendów w zakresie wysokości wydatków na badania i rozwój w transporcie. Ponadto, na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych, oszacowano poziom finansowania badań i rozwoju na szczeblu poszczególnych krajów w ujęciu gałęziowym oraz z podziałem na wydatki publiczne i wydatki przedsiębiorstw. Dowiedziono nieskutecznej polityki innowacji na szczeblu UE oraz ścisłej relacji między wydatkami a efektami w postaci wzrostu poziomu innowacyjności poszczególnych krajów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, M. (2015a). Finansowanie badań i innowacji w transporcie Unii Europejskiej – wydatki budżetów państw i przedsiębiorstw. Logistyka, 3, 5513–5521 [CD nr 2, cz. 1].
2.Bąk, M. (2015b). Potencjał innowacyjny transportu w Unii Europejskiej. Logistyka, 3, 5502–5512 [CD nr 2, cz. 1].
3.BERD (2016). EUROSTAT. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database (28.06.2016).
4.Better Regulation for Better Results – an EU Agenda (2015). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Strasbourg, 19.5.2015, COM(2015) 215 final. Pobrane z: http://ec.europa.eu/
5.smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_en.pdf.
6.Better Regulations for Innovation-driven Investment at EU Level (2016). Commission Staff Working Document, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Luxembourg. Pobrane z: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovrefit_staff_working_document.
7.pdf (28.06.2016).
8.EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Komunikat Komisji Europejskiej. Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020.
9.European Commission (2015). Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. The 2015 EU Industrial R&D Investment SCOREBOARD. European Union. Pobrane z: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard15.html (28.06.2016).
10.European Innovation Scoreboard (2016). European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl (28.06.2016).
11.GBAORD (2016). EUROSTAT. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database (28.06.2016).
12.King, A., Baatartogtokh, B. (2015). How Useful Is the Theory of Disruptive Innovation? MITSloan Management Review, 57 (1). Pobrane z: http://ilp.mit.edu/media/news_articles/smr/2015/57114.pdf (28.06.2016).
13.Pelkmans, J., Renda, A. (2014). Does EU regulation hinder or stimulate innovation? CEPS Special Report No. 96. Pobrane z: https://www.ceps.eu/system/files/No%2096%20EU%20Legislation%20and%20Innovation.pdf (28.06.2016).
14.Research and Innovation as Sources of Renewed Growth (2014). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 10.6.2014 COM(2014) 339. Pobrane z: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2013/research-and-innovation-as-sources-of-renewedgrowth-
15.com-2014-339-final.pdf (28.06.2016).
16.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (2013). L 347/104.
17.Science, Research and Innovation Performance of the EU. A contribution to the Open Innovation Open Science Open to the World agenda (2016). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission. Pobrane z: http://bookshop.europa.eu/en/science-research-and -innovationperformance-of-the-eu-pbKI0415512 (28.06.2016).
18.State of the Innovation Union Taking Stock 2010–2014 (2014). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Brussels 2014. Pobrane z: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=keydocs (28.06.2016).
19.State of the Innovation Union 2015 (2015). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Brussels 2015. Pobrane z: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=keydocs (28.06.2016).