Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego

Autorzy: Jarosław Brach
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Słowa kluczowe: drogowy transport towarowy konkurencyjność
Rok wydania:2015
Liczba stron:26 (319-344)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor analizuje obecną sytuację na rynku transportu towarowego i – na tej podstawie – daje odpowiedź, dlaczego w ciągu ostatnich dekad drogowy transport towarowy zyskał tak znaczną popularność. Wskutek tego pojazdy użytkowe utrzymują życie gospodarcze oraz odgrywają kluczową rolę w naszym systemie transportu towarowego. Głównym powodem tej popularności jest to, że pojazdy użytkowe są teraz znacznie bardziej proekologiczne, ekonomiczne, efektywne i bezpieczniejsze niż dawniej. Są także otwarte na „inteligentne” wprowadzanie nowych technologii, takich jak – przykładowo – dłuższe zestawy, bezzałogowe prowadzenie, technologie hybrydowe i inne.

Bibliografia

1.Bąkowski W., Zarządzanie systemowe ciężarowym transportem samochodowym, WKiŁ, Warszawa 1976.
2.Brach J. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków, UE, Wrocław 2012.
3.Brdulak H., Branża transportowa i logistyczna w 2009 roku. Perspektywy rozwoju, Seminarium MAN, Otrębusy, 25.06.2009.
4.Bronk H, Mobilność transportu samochodowego w przewozie ładunków w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 16 (88), Szczecin 2009.
5.Commercial Vehicles – Driving the Future, VDA 2014.
6.DAF, informacja prasowa, 27.03.2015.
7.Daimler, materiały prasowe na temat „Future Concept Truck 2025”, 07. 2014.
8.Daimler, wewnętrzne materiały szkoleniowe na temat zasad ekonomicznego prowadzenia ciężarówek, Stuttgart, 08.2014.
9.Dyrektywa 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.02.2002 r., zmieniająca Dyrektywę Rady 96/53/WE, ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, Dz.U. L67 z 9.03.2002 r.
10.Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, red. H. Bronk, WKiŁ, Warszawa 1987.
11.Grochowski L., Żuchowski A., Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009.
12.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, dotyczący stanowiska Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej Dyrektywę 96/53/WE z dnia 25.07.1996 r..., Bruksela, 12.01.2015 r.
13.Kögel, zbiór materiałów prasowych, IAA, 09.2014.
14.Mercedes, informacja prasowa „Od LP1620 do Actrosa 1844”, 03.2010.
15.Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
16.Piernikarski D., Tendencje światowe w rozwoju pojazdów użytkowych, materiały konferencyjne „Menedżerski warsztat transportowy”, Politechnika Poznańska, 2005.
17.Transport red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
18.Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
19.Volvo Trucks, One More Pile, informacja prasowa, 21.01.2011.