Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego

Autorzy: Krzysztof Wesołowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: odpowiedzialność przewoźnika czyny niedozwolone konkurencyjność roszczeń (podstaw odpowiedzialności)
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (287-300)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor rozważa konkurencyjną, do prawa przewozowego, podstawę roszczeń wobec przewoźnika w postaci przepisów o czynach niedozwolonych. Jego zdaniem w polskim prawie wewnętrznym możliwe jest konstruowanie roszczeń przeciw przewoźnikowi na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych. Wobec wyraźnego unormowania tz w. zbiegu roszczeń, sam fakt uregulowania przepisami szczególnymi odpowiedzialności przewoźnika w prawie przewozowym nie stanowi przeszkody do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych. Inaczej rzecz wygląda w odniesieniu do przewozów międzynarodowych – art. 28 CMR zastrzega bowiem konieczność stosowania wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika także wtedy, gdy roszczenie ma pozaumowny charakter. W praktyce uniemożliwia to stosowanie przepisów o czynach niedozwolonych. Wyjątkowo, gdy szkoda jest spowodowana złym zamiarem lub rażącym niedbalstwem, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z CMRnie mają zastosowania. Wówczas możliwe jest oparcie roszczenia na podstawach deliktowych.

Bibliografia

1.Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe – komentarz, Warszawa 2014.
2.Bieniek G., w: Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Księga trzecia, t. I, Warszawa 2002.
3.Braś W., Mika Z., Dominiczak Z., Dudek J., Wstępne zbadanie celowości oraz możliwości ujednolicenia niektórych przepisów prawa przewozowego krajowego różnych gałęzi transportu w zakresie przewozu towarów, Warszawa 1970.
4.Czachórski W., w: System Prawa Cywilnego, Prawo zobowiązań – cześć ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981.
5.Dubis W., w: Kodeks cywilny, Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006.
6.Górski W., Umowa przewozu, Warszawa 1983.
7.Górski W., Wesołowski K., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 31.05.1996 r., I ACr 138/96, Orzecznictwo Sądów Polskich 1997, poz. 209.
8.Górski W., Żabski A., Prawo przewozowe, Komentarz, Warszawa 1990.
9.Hill D.J., Messent A.D., CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, London–New York–Hamburg–Hong Kong 1995.
10.Łętowska E., Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002.
11.Łopuski J., Stosunek odpowiedzialności kontraktowej do deliktowej w prawie regulującym stosunki związane z żeglugą morską, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1967, nr 4.
12.Masłowski Z., w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. 2, Warszawa 1972.
13.Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006.
14.Safian M., w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Warszawa 2008.
15.Sośniak M., Deliktowe i kontraktowe roszczenia w prawie przewozowym, Prace Prawnicze nr III z zakresu prawa przewozowego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1972.
16.Sośniak M., Prawo przewozu lądowego, Warszawa 1974.
17.Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze 2005.
18.Szanciło T., Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa 2013.
19.Śmieja A., System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009.
20.Thume K.H., Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im international en Straβengüterverkehr, wyd. 3, 2013, Fachmedien Recht Und Wirtschaft.
21.Wesołowski K., Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji przesyłki w świetle ustawy – Prawo przewozowe, wyd. 2, Zielona Góra 1995.
22.Wesołowski K., Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Warszawa 2013.