Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy

Autorzy: Andrzej Piskozub
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Pomorze Nowa Marchia Łużyce regiony historyczne Europa Ojczyzn
Rok wydania:2015
Liczba stron:34 (95-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są dwojakie konsekwencje przystąpienia Polski w 2009 roku do układu z Schengen. Jako pierwsze następstwo, otwartej przestrzeni znoszącej blokady graniczne, uznano w nim nieuchronność zmian infrastrukturalnych na pograniczach państw sąsiedzkich powiązanych tym układem. Szczegółowego ich przeglądu dokonano na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. Drugim w kolejności logicznym następstwem tej integracji staje się scalanie regionów historycznych jakie na pograniczach tych istniały, zanim rywalizujące o nie państwa podzieliły je swymi granicami. Wymaga to zupełnie nowego podejścia do tworzenia euroregionów. Ex definitione  powinny być nimi tylko regiony historyczne porozrywane granicami państwowymi . Podziały administracyjne, właściwe dla Europy Państw,  zostaną wówczas docelowo zastąpione przez regiony historyczne Europy Ojczyzn.

Bibliografia

1.Breitenbach O., Das Land Lebus unter den Piasten, Fürstenwalde 1890.
2.Chołoniewski A., Duch dziejów Polski, Warszawa 1917.
3.Goebbels J., Dzienniki. Tom II: 1939–1943, Świat Książki, Warszawa 1913.
4.Herder J.G., Myśli o filozofii dziejów, t. II, Warszawa 1962.
5.Keyser E., Geschichte des deutschen Weichsellandes, Leipzig 1939.
6.Kozłowski A., Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
7.Kühnelt-Leddihn E. von, Ślepy tor. Ideologia i polityka lewicy 1789–1984, tłum. M. Gawlik, Wrocław 2007.
8.Lloyd George D., Prawda o Traktacie Wersalskim, t. I, t. II, Warszawa 1939.
9.Mackiewicz St. (Cat), Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Londyn 1941.
10.Nałkowski W., Materiały do geografii historycznej ziem dawnej Polski, Warszawa 1918.
11.Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Zeszyty Naukowe nr 4, Gorzów Wielkopolski 2006.
12.Ortega y Gasset J., Rozmyślania o Europie, w: Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982.
13.Pajewski J., „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959.
14.Piskozub A., Dwa porty i jedno miasto, „Tygodnik Morski” 1962, nr 9 (190).
15.Piskozub A., Dysproporcje w ocenie autora „Dysproporcji”, w: Między dawnymi a nowymi laty. Publicystyka 1989–1996, Toruń 2004.
16.Piskozub A., Endekomuna, Nie trzeba głośno mówić. Publicystyka 1997–2002, Toruń 2003.
17.Piskozub A., Euroregiony w Europie Bałtyckiej, w: Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej, Academia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek 2009.
18.Piskozub A., Jakiej monografii Odry nam potrzeba?, w: K. Schlögel, B.Halicka, Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki, Wydawnictwo Instytutowe 2008.
19.Piskozub A., Koncert na dwóch fortepianach, „Tygodnik Morski” 1962, nr 32 (213).
20.Piskozub A., Pomorze w Europie Regionów, Collegium Balticum, z. 3, Szczecin 2005.
21.Piskozub A., Problemy komunikacyjne Świnoujścia, „Tygodnik Morski” 1960, nr 12 (89).
22.Rougemont D. de, List otwarty do Europejczyków, Volumen, Warszawa 1995.
23.Stankiewicz J., Szermer B., Gdańsk. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk–Sopot–Gdynia, ARKADY Warszawa 1959.
24.„Szaniec” 1940, nr 49.
25.Toynbee A.J., Hellenizm. Dzieje cywilizacji, tłum. A. Piskozub, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
26.Ulewicz T., Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku, Wydawnictwo UJ Kraków 1950.
27.Valentin A., Henryk Heine, Warszawa 1958.