Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.48-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (48) 2019
EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W SFERZE USŁUG FINANSOWYCH – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

Autorzy: Marcin Sobieraj ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Dyl
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: usługi finansowe ekonomia współdzielenia innowacje finansowanie społeczne pożyczki społecznościowe
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (25-34)
Klasyfikacja JEL: M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel artykułu: analiza funkcjonowania aplikacji i portali związanych z finansowaniem społecznościowym, z uwzględnieniem oceny potencjalnych szans lub zagrożeń generowanych za pośrednictwem internetu. Metodyka analizy: analiza źródeł literaturowych, internetowych oraz aktów prawnych, pozwalających na zestawienie ze sobą odpowiednich pojęć, definicji i danych. Wyniki: przeprowadzona analiza wskazuje na szeroką skalę zarówno oferowanych szans (korzyści), jak i zagrożeń, wynikających z używania usług o charakterze finansowym, za pomocą odpowiednich platform internetowych. Wnioski: przedstawione rozważania dają podstawę do zauważenia braku odpowiednich regulacji prawnych, które byłyby w stanie chronić wirtualnych odbiorców i korzystających z usług finansowych. W przyszłości zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom platform internetowych może stanowić poważne wyzwanie dla ich operatorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beito, D.T. (2000). From Mutual Aid to the Welfare State: Fraternal Societies and Social Services, 1890−1967. The University
2.of North Carolina Press.
3.Eckhardt, G., Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All. Harward Business Review, 28 stycznia.
4.Pobrane z: https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all (11.05.2019).
5.Grzelak, M., Liedel, K. (2012). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu.
6.Bezpieczeństwo Narodowe, 22 (2), 125−139.
7.Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., Kitala, R. (2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych
8.krajów wysokorozwiniętych. Raport z badań. Warszawa: SGH.
9.Jędraszka, A., Zatoń, M. (2010). Social lending jako alternatywne źródło pożyczek dla klientów indywidualnych. Studia
10.i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 104, 108–115.
11.Komisja Nadzoru Finansowego (2019). Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw
12.domowych według stanu na koniec 2018. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
13.Komorowski, S., Koralewski, M., Kośmider, A., Kraska, M., Langer, J., Nowaczyk, K., Puche, J. (2010). Rozwój sektora
14.e-usług na świecie. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.Król, K. (2013). Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności. Warszawa: crowdfunding.pl.
16.Kubiak, D. (2012). Nowoczesna realizacja idei samopomocy kredytowej w środowiska małych społeczności. Zeszyty
17.Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 45, 87−95.
18.Kwiatkowska, E. (2014). Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i
19.Regulacyjny, 3 (38), 60−70.
20.Leszczyńska, M., Łopaciński, K. (2017). Współdzielenie i korelacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii. Informatyka
21.Ekonomiczna, 2 (44), 82−93.
22.Mróz, B. (2014). Konsument w sieci – wyzwania i zagrożenia. Handel Wewnętrzny, 4 (351), 202−212.
23.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
24.tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
25.produkt niebezpieczny. Dz.U. 2012 nr 000, poz. 1225.
26.Ofiarski, Z. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
27.Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U. 2019, poz. 1083.
28.Ustawa z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dz.U. 2000 nr 116, poz. 1216.
29.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., prawo bankowe. Dz.U. 2018, poz. 2187. Prawo bankowe Dz.U. 2018, poz.2187.
30.wethecrowd.pl (4.06.2019).