Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.48-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (48) 2019
EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Autorzy: Agata Lewandowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna ekonomia współdzielenia zrównoważony rozwój
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: B59 D71 E21 L30 L31 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W tekście podjęto próbę określenia, czy ekonomia społeczna i sharing economy są ważnymi składnikami zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako harmonijne współistnienie gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Celem badań było wskazanie na powiązania ekonomii społecznej i sharing economy z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ekonomia społeczna oparta na wartościach partycypacji, solidarności oraz samorządności odgrywa ważną rolę w rozwoju miast oraz wspomaganiu procesów budowania społeczeństwa obywatelskiego. Sharing economy wpisuje się w obszar ekonomii społecznej, która daje ludziom możliwość organizacji produkcji i wzorów konsumpcji za pomocą niezależnych, demokratycznych form współpracy. Dzięki zorientowaniu na niezaspokojone przez wolny rynek, bądź państwo, potrzeby, przynosi innowacyjne rozwiązania, zyskuje w ten sposób wpływ na rozwój lokalny, jest także działalnością na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym częścią zrównoważonego rozwoju. Procesy tworzenia i łączenia organizacji z obszaru ekonomii społecznej, w które wpisuje się sharing economy, przyczyniają się do powstania nowej, bardziej zrównoważonej gospodarki. Każdy z fundamentów zrównoważonego rozwoju (gospodarczy, środowiskowy, społeczny) może być realizowany przez podmioty ekonomii społecznej, z wykorzystaniem potencjału sharing economy, których filozofia opiera się na współdzieleniu, rozwoju społeczności lokalnych, w opozycji do negatywnych skutków globalizacji − dominacji celów społecznych czy ekologicznych nad zyskiem, włączaniu osób potrzebujących w proces samopomocy, zamiast dostarczania im gotowych świadczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A European agenda for the collaborative economy (2016). Pobrane z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-
2.2002_en.htm (12.08.2019).
3.Balon, K. (2017). Raport Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej. Europejski Komitet Ekonomiczno-
4.Społeczny (EKES). Pobrane z: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-pl-n.pdf
5.(6.01.2019).
6.Beerten, R. (2002). Extension of social economy. W: European Conference of Social Economy in Central and Eastern
7.Europe. CECOP. Praga.
8.Burgieł, A. (2015). Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów.
9.W: W.E. Kieżel (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji (s. 153−192).
10.Warszawa: Wolters Kluwer Business.
11.Estes, R.J. (2010). Towards Sustainable Development: From Theory to Praxis. W: N.J. Negi, R. Furman (red.), Transnational
12.Social Work Practice (s. 1−29). New York: Columbia University Press.
13.Frączak, P. (2007). Ekonomia społeczna – szerokie spojrzenie. Ekonomia Społeczna, 1, 55−56.
14.Heinrisch, H. (2013). Sharing Economy. A Potential New Pathway to Sustainability. Gaia, 4 (22), 228−231.
15.Jarre, D. (2007). Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki
16.społecznej. W: E. Leś, M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym (s. 61−71). Warszawa:
17.Collegium Civitas Press.
18.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej KPRES. (2014). Pobrane z: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
19.download/files/ZAPROSZENIA/Projekt_KPRES.pdf (16.07.2019).
20.Stępnicka, N. (2018). Sharing economy a ekonomia społeczna i ekonomia behawioralna. Prace Naukowe Uniwersytetu
21.Ekonomicznego we Wrocławiu, 530, 46−54.
22.Sundararajan, A. (2014). Peer-to-Peer Businesses and the Sharing (Collaborative) Economy: Overview. Economic Effects
23.and Regulatory Issues. The Power of Connection: Peer-to-Peer Businesses. Committee on Small Business
24.of the United States House of Representatives. Small Business Committee Document Number 113–049. Washington:
25.U.S. Goverment Printing Office. Pobrane z: https://republicans-smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/
26.1-152014_revised_sundararajan_testimony.pdf (15.01.2014).