Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.47-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (47) 2019
ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W OBLICZU ROZWOJU SHARING ECONOMY

Autorzy: Sylwia Kowalska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia zachowania konsumentów rynek polski rynek włoski
Rok wydania:2019
Liczba stron:14 (39-52)
Klasyfikacja JEL: D10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zrozumienie przyczyn oraz prognozowanie kierunków rozwoju ekonomii współdzielenia w Polsce i we Włoszech. Jedno z pytań dotyczyło poziomu rozwoju trendu w obrębie dwóch grup społecznych − studentów narodowości polskiej oraz włoskiej. Przeprowadzone badania oraz opracowanie, które jest ich efektem, pozwoli na rozwiązanie problemu badawczego wiążącego się z nieznajomością obszarów, gdzie rozwój ten był najbardziej dynamiczny. Podstawowym narzędziem wykorzystanym do osiągnięcia celu był kwestionariusz ankiety wysłany do respondentów z Włoch oraz Polski – na podstawie analizy uzyskanych wyników zostały sformułowane wnioski. Podstawową konkluzją, którą można sformułować na podstawie przeprowadzonych badań, jest stwierdzenie, że trend ekonomii współdzielenia w większym stopniu jest rozwinięty we Włoszech.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belk, R. (2013). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of Business Research,
2.67, 1595−1600.
3.Carroll, E., Romano, J. ( 2011). Your Digital Afterlife: WhenFacebook, Flickr and Twitter Are Your Estate, What’sYour
4.Legacy? Berkeley, CA: New Riders.
5.Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community structure and collaborative consumption. American Behavioral Scientist,
6.4 (21), 614−624.
7.Görög, G. (2018). The definitions of sharing economy. A systematic literature review. Management, 2 (13), 175–189.
8.Goudin, P. (2016). The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy: Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities,
9.European Parliamentary Research Service. Pobrane z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
10.STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf) (23.02.2016).
11.Hawley, A.H. (1950). Human Ecology. A Theory of Community Structure. New York: The Ronald Press Company.
12.Leoński, J. (2006). Ekologia społeczna Floriana Zanieckiego. Diametros, 9, 148−152.
13.Mainieri, M. (2015). Sharing economy. La mappatura delle piattaforme italiane. Ricerca realizzata da Collaboriamo.
14.org con il supporto di Phd Italia e coordinata da Marta Mainieri. Pobrane z: http://www.collaboriamo.org/
15.media/2015/11/Mappatura2015_00.pdf (4.06.2019).
16.Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce, trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
17.Wardak, P., Zalega, T. (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Studia i Materiały, 16, 7−32.
18.www.focus.pl/czlowiek (27.02. 2016).
19.www.thepeoplewhoshare.com (28.11.2015).
20.www.tns-global.it (27.02. 2016).
21.www.wired.com (27.02. 2016).