Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.46-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (46) 2019
UWARUNKOWANIA UTWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(CONDITIONS OF THE CREATION AND DEVELOPMENT OF THE METROPOLITAN BIKE SYSTEM IN THE SZCZECIN METROPOLITAN AREA)

Authors: Beata Meyer
Uniwersytet Szczeciński

Grażyna Rosa
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: transport bike system metropolitan area
Year of publication:2019
Page range:10 (49-58)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the concept, goals and legal bases for the functioning of metropolitan areas as well as the conditions for the introduction of the Metropolitan Bike System in the Szczecin Metropolitan Area within that background. The issue was considered on the basis of the results of secondary research with regard to the changes occurring in the area of transport undertakings, which at the same time constitute a chance for the development of mobility in cities. The aim of the article is to indicate the conditions for the creation and development of the Metropolitan Bike System in the Szczecin Metropolitan Area on the basis of local and international experiences. The desk research method was adopted for the purpose of realization of the aim of the article, en-compassing the available literature and the results of secondary research regarding the Metropolitan Bike System published by the Szczecin Metropolitan Area, which open new possibilities for modeling mobility in cities and metropolitan areas. The established research area was the territory of Poland with special consideration of the Szczecin Metropolitan Area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dębowska-Mróz, M., Lis, P., Szymanek, A., Zawisza, T. (2017). Rower miejski jako element systemu transportowego w mia-stach. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18 (6), 1173–1182.
2.Dybalski, J. (2016). Szczecin z nowym, rozbudowanym rowerem Bike_S. Pobrane z: https://www.transport-publiczny.pl/ wiadomosci/szczecin-z-nowym-rozbudowanym-rowerem-bikes-52711.html (15.08.2016).
3.gs24.pl (2014). Bike_S, szczeciński rower miejski: Jak się rejestrować i jak korzystać. Zobacz plusy i minusy systemu. Po-brane z: https://gs24.pl/bike_s-szczecinski-rower-miejski-jak-sie-rejestrowac-i-jak-korzystac-zobacz-plusy-i-minusy-systemu-wideo-zdjecia/ga/4967562/zd/7841192 (15.08.2016).
4.Kłos-Adamkiewicz, Z., Załoga, E. (2017). Miejski transport zbiorowy, Kształtowanie wartości usługi dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności. Warszawa: BEL Studio.
5.Kos, B., Krawczyk, G., Tomanek, R. (2018). Modelowanie mobilności w miastach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Krysiuk, C., Brdulak, J., Banak, M. (2015). Mobilność i komunikacja w miastach polskich. Technika Transportu Szynowego, 12, 881–886.
7.Meyer, B., Sawińska, A. (2018). Kierunki rozwoju szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21 (1), 34–42.
8.Koncepcja budowy systemu Szczecińskiego Roweru Metropolitalnego, Eu-Consult Spółka z o.o., Gdańsk, http://www.som.
9.szczecin.pl/chapter_104027.asp?soid=847F3B59F202420FA892250D4A11139F (01.12.2018).
10.Ranking systemów rowerów miejskich 2018. Pobrane z: https://www.dadelo.pl/blog/systemy-rowerow-miejskich/ (1.12.2018).
11.Rowerowy ranking polskich miast 2018. Które miasto jest najbardziej przyjazne rowerzystom? Pobrane z: https://www.mori-zon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018/ (2.12.2018).
12.Urban Mobility. Shifting towards Sustainable Transport Systems. European Parliamentary Research Service, EU, Brussels 2014. Pobrane z: http://www.europparl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/538224/EPRS_IDA(2014)538224_ REV1_EN.pdf (10.11.2017).