Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.46-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (46) 2019
UWARUNKOWANIA RACJONALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI I NABYCIA TABORU KOLEJOWEGO
(CONDITIONS OF THE RATIONALISATION OF OPERATING COSTS OF THE USE AND PURCHASE OF ROLLING STOCK)

Authors: Jan Raczyński
Instytut Kolejnictwa
Keywords: transport railway rolling stock life cycle cost (LCC)
Year of publication:2019
Page range:9 (39-47)
Klasyfikacja JEL: O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents issues related to real estimation in the life cycle costs of railway vehicles in the aspects of their purchase and subsequent exploitation. The components of the vehicle life cycle costs and described dependence of the their value on design features of the vehicles have been defined. Special attention was turned to issues related to the reduction of energy consumption. The purpose of this article is to draw to the role of economic aspects in specifications for the purchase and modernisation of rolling stock and the need to improve their methodology also during of the operation of vehicles.
Download file

Article file

Bibliography

1.Davis Langdon Management Consulting (2007). Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction. Guid-ance on the use of the LCC Methodology and its application in public procurement. London.
2.De Menna, F., Loubiere, M., Dietershagen, J., Unger, N., Vittuari, M. (2016). Methodology for evaluating LCC. Horizon 2020 Framework Programme of the European Union under Grant Agreement no. 641933.
3.Dyrektywa Rady 91/440/EEC z dnia 29 lipca 1991 roku dotycząca rozwoju linii kolejowych we Wspólnocie. OJ L 237, z dnia 24 sierpnia 1991 roku (2010).
4.Dyr, T., Raczyński, J. (2003). Źródła finansowania zakupów taboru. Technika Transportu Szynowego, 10 (6), 18–27.
5.Johnson, T., Lindenau, N., Salci, L. (2016). Rolling Stock Procurements – Lessons Learned. U.S. Pobrane z: https://www.fra.
6.dot.gov/Elib/Document/16913.
7.Kjellsson, U., Hagemann, O. (1997). Unife-unilife and Unife-unidata – the first European life cycle cost interface software model. Brussels: UNIFE.
8.Raczyński, J. (2018) Life cycle cost as a criterion in purchase of rolling stock. MATEC Web of Conferences (180). DOI: 10.1051/matecconf/201818002010
9.Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Dz.U. L 315 z 3.12.2007 (2007)
10.Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE 2018/868) z dnia 13 czerwca 2018 roku w odniesieniu do przepisów dotyczą-cych systemu pomiaru energii i systemu gromadzenia danych.
11.Sitarz, M., Chruzik, K., Banaszek, K., Raczyński, J. (2016). Uwarunkowania planowania rozwoju pasażerskich zasobów taborowych operatorów kolejowych. Część 2 – zagadnienia techniczno-eksploatacyjne. Technika Transportu Szyno-wego, 7-8, 43–51.
12.Standard: CENELEC – CLC/TS 50591 (2013). Specification and verification of energy consumption for railway rolling stock Steer Davies Gleave (2015). Understanding the Rolling Stock Costs of TOCs in the UK Report. London UIC (2006). UIC leaflet 345. Environmental specifications for new rolling stock.
13.Wierzbiński, M. (2014). Istota rachunku kosztów cyklu życia technologii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 335, 231–239.