Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
ANALIZA TRENDÓW W KOLEJOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH
(ANALYSIS OF TRENDS IN PASSENGER RAIL TRANSPORT)

Authors: Krzysztof Krawiec
Politechnika Śląska

Janusz Ćwiek
Politechnika Śląska
Keywords: rail transport passenger transport regional railways
Year of publication:2019
Page range:10 (53-62)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article an analysis of trends in regional and metropolitan rail passenger transport in respective voivodships was carried out for the period 2010–2016. A short characteristics of the passenger transport structures in voivodships was made by examining the percentage share of regional and metropolitan railway transport on long-distance railway transport values as well as by trends in passenger numbers being transported in subsequent years of analysis in individual voivodships. Afterwards two parameters were thoroughly analyzed: the normalized value of the car passenger saturation index for the country-wide average values, and the normalized values of the average number of rail trips per capita in the regional traffic for individual provinces. The result of the analysis is the division of voivodships into three groups due to different behavior of individual indicators.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyr, T. (2008). Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych. Technika Transportu Szynowego,
2.14 (11), 51–57.
3.Dyr, T. (2009). Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
4.Engelhardt, J., Wardacki, W., Zalewski, P. (1995). Transport kolejowy: organizacja, gospodarowanie, zarządzanie. Warszawa:
5.Kolejowa Oficyna Wydawnicza.
6.Król, M., Taczanowski, J. (2016). Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
7.SGH.
8.Mężyk, A. (2012). Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w świetle ustawy o publicznym transporcie
9.zbiorowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 713, 137–156
10.Mężyk, A. (2018). Railway Structure and Performance in Poland. W: M. Suchanek (red.), New Research Trends in Transport
11.Sustainability and Innovation. TranSopot 2017 (s. 101–109). Cham: Springer.
12.Sekuła, P. (2013). Kolejowe przewozy regionalne – wyzwania i problemy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
13.we Wrocławiu.
14.Urząd Transportu Kolejowego (2017). Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian. Warszawa.
15.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.
16.Wołek, M. (2007). Perspektywy rozwoju kolei aglomeracyjnych w Polsce w latach 2007–2013. Zeszyty Naukowe. Transport /
17.Politechnika Śląska, 62, 529–533.
18.Żurkowski, A. (2012). Przewozy aglomeracyjne i regionalne jako element systemowej organizacji przewozów pasażerskich.
19.Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne,
20.3 (99), 365–375.