Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ REGIONALNYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSCE
(FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF REGIONAL RAIL PASSENGER TRANSPORT IN POLAND)

Authors: Arkadiusz Drewnowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: rail transport passenger rail transport regional transport regionalisation of passenger transport
Year of publication:2019
Page range:11 (31-41)
Klasyfikacja JEL: R40 R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The current shape of the regional rail passenger transport market in Poland differs significantly from the situation in 2001, when the dominant entity was the state-owned company PKP Przewozy Regionalne. Thanks to the reform of these transports, a number of positive effects have been achieved, including, first of all, self-government, i.e. the assumption of responsibility for the organisation and financing of these transports by voivodeship self-governments. However, it cannot be said that the reform has been completed. There are still a number of problems to be solved so that the reform can be considered completed. The article presents the general characteristics of functioning regional railway passenger carriers and indicates the basic problems of further development related to, among others, the future of Przewozy Regionalne company, functioning of local government companies, implementation of effective organization of these transports in the regions and the entry into force of the fourth railway package.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji (2001). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.
2.COM 370, 12.09.2001 r.
3.Biała Księga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego
4.i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich. COM 144, 28.03.2011
5.r.
6.Engelhardt, J. (2014). Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce – fakty i mity. Logistyka, 2, 40–50.
7.Grad, B. (2012). Regionalne przewozy pasażerskie w procesach dostosowania do standardów europejskich. Radom: Wydawnictwo
8.Politechniki Radomskiej.
9.Pietrzak, O. (2015). Systemy transportu pasażerskiego w regionach – funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój. Szczecin: Akademia
10.Morska w Szczecinie.
11.Rosik, P. (red.). (2017). Multimodalna dostępność transportem publicznym w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego
12.Zagospodarowania PAN.
13.Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych
14.w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)
15.nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Dz. Urz. UE 315 z 3.12.2007.
16.Taylor, Z., Ciechański, A. (2017). Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki
17.spójności UE. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
18.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zm.