Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Problemy interpretacyjne związane z pojęciem armatora w ustawie o żegludze śródlądowej
(The interpretation problems of the notion "armator" (an inland waterway vessel operator) used in the inland waterways act)

Authors: Kajetan Górny
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji
Keywords: the definition of a shipowner an inland waterway operator a sea operator a sea ship an inland ship
Year of publication:2018
Page range:18 (9-26)
Klasyfikacja JEL: K00 K39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of this article is the analysis of the notion of “armator” (an inland waterway vessel operator) used in the Inland Waterways Act. It is argued that there is a distinction between the notion of “armator” used in the Maritime Code Act and the same word being used for the purpose of the Inland Waterways Act. It was shown that the definition of “armator” in the Inland Waterway Act is broad but imprecise. Moreover, the Maritime Code Act cannot serve as a reference to get a better understanding of this notion. It was presented that contrary to the Maritime Code Act, the attributes pertaining to “armator”, according to the Inland Waterways Act, depend more on the content of a particular contract “armator” entered into. The article focuses also on the differences between “statek morski” (a ship) and “statek śródlądowy” (an inland waterway vessel). We have suggested some criteria that may make the distinction between “statek morski” (a ship) and “statek śródlądowy” easier.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamowicz, M. (2014). Nowe przepisy dotyczące przewozu pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową. Gdańskie Studia Prawnicze, 32, 25–38.
2.Dragun, M. (1984). Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
3.Górski, W., Wesołowski, K. (2000). Prawo gospodarcze. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
4.Gospodarek, J. (2007). Prawo w turystyce i rekreacji. Warszawa: Difin.
5.Iwański, Ł. (2014). Wybrane aspekty wydobywania kruszywa naturalnego ze złóż zlokalizowanych na lub pod dnem akwenów na śródlądowych wodach powierzchniowych. W: B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska (s. 167–187). Toruń: TNOiK.
6.Łopuski, J. (2002). Kodeks morski 2001: tekst ustawy i uzupełniających ją umów międzynarodowych. Bydgoszcz–Toruń: Oficyna Wydawnicza Branta.
7.Matysik, S. (1963). Podręcznik prawa morskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
8.Pyć, D., Zużewicz-Wiewiórowska, I. (2012), (red.). Kodeks morski. Komentarz. LEX/el. 2012; stan prawny: 25.05.2012.
9.Stec, M. (2017). Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle rozporządzenia (UE) nr 1177/2010. W: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (s. 1403–1415). Warszawa: Wolters Kluwer.