Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych
(A few remarks on the development of the contract of carriage of goods and transport conventions)

Authors: Daniel Dąbrowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: contract of carriage of goods transport of goods transport conventions carrier’s responsibility
Year of publication:2018
Page range:11 (9-19)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to outline briefly the development of the contract of carriage of goods, pointing out the essential circumstances which have influenced the formation of fundamental rights and obligations of the parties to the contract. The historical perspective allows to ask questions about the directions of further evolution of the contract of carriage and the international transport conventions in the a-changing economic and technological reality.
Download file

Article file

Bibliography

1.Beale, J.H. (1897). The Carrier’s Liability: Its History. Harvard Law Review, 3 (11), 158–168. DOI: 10.2307/1321969.
2.Cole, S.D. (1922). The Hague Rules 1921. Explained. London: Effingham Wilson.
3.Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2017). Koncepcja sposobu unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym. W: Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów (s. 539–550). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
4.Górski, W. (1959). List przewozowy (studium prawne). Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
5.Hołowiński, J. (1964). Umowa o przewóz ładunku drogą morską: istota i charakter prawny. Gdynia: Wydawnictwo Morskie.
6.Lyon-Caen, Ch. (1893). La convention du 14 octobre 1890 sur le transport international des marchandises par chemins de fer. Journal du droit international privé, 20, 465–475.
7.Łopuski, J. (1989). Z dziejów prawa morskiego – procesy rozwojowe i ich uwarunkowania. Prawo Morskie, 3, 5–29.
8.Łopuski, J. (2011). O żegludze i prawie morskim. Wspomnienia i refleksje. Bydgoszcz–Gdynia: Oficyna Wydawnicza Branta.
9.Rozwadowski, W. (1992). Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. Poznań: Ars Boni et Aequi.
10.Sośniak, M. (1974). Prawo przewozu lądowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11.Sośniak, M. (1987). Z historii prawa przewozowego w Starożytności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Prace Instytutu Ekonomiki Transportu, 22 (8), 127–135.
12.Sośniak, M. (1993). Współczesny charakter umowy przewozu na tle historycznoporównawczym. Studia Iuridica Maritima, 3, 7–14.
13.Stec, M. (1993). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter prawny, granice. Studium prawnoporównawcze. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
14.Stec, M. (2011). W: J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Seria: System prawa prywatnego (t. 7, s. 818–897). Warszawa: C.H. Beck.
15.Wielopolski, A. (1975). Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
16.Żółciński, Z. (1971). Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.