Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (42) 2018

Year of publication: 2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych


(A few remarks on the development of the contract of carriage of goods and transport conventions)
11 (9-19) Daniel Dąbrowski More
2.

Problemy interpretacyjne związane z pojęciem armatora w ustawie o żegludze śródlądowej


(The interpretation problems of the notion "armator" (an inland waterway vessel operator) used in the inland waterways act)
18 (9-26) Kajetan Górny More
3.

Ubezpieczenie cargo w przewozach morskich


(Cargo insurance in maritime transportation)
9 (29-37) Renata Husiatyńska More
4.

Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów


(Legal nature of the delivery of goods by the carrier during the carriage of goods by road)
9 (39-47) Konrad Garnowski More
5.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach nieunormowanych przepisami przewozowymi


(Time-barring of claims for damages under the contract of carriage for goods in situations not covered by transport regulations)
9 (49-57) Dorota Ambrożuk More
6.

Proponowane kierunki zmian w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w prawie krajowym


(Suggest directions of changes regarding the carrier's liability for damage in the transport of goods in the domestic law)
12 (59-70) Krzysztof Wesołowski More
7.

Odpowiedzialność przewoźnika znajdującego się w upadłości za niewykonanie umowy przewozu pasażerskiego


(Carrier's responsibility in bankruptcy of the carrier for not passing a passenger cargo agreement)
11 (73-83) Marek Białkowski More
8.

Doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażera a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby mu najbliższe


(Serious and permanent damage to the passanger's health and the posiibility of claiming compensation for the non-material damage suffered)
11 (85-95) Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski More