Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (39) 2017
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE TOWARÓW
(INNOVATIVE SOLUTIONS IN TRANSPORT OF GOODS)

Authors: Monika Chłąd
Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, Politechnika Częstochowska

Monika Strzelczyk
Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, Politechnika Częstochowska
Keywords: transport innovation information technology
Year of publication:2017
Page range:9 (9-17)
Klasyfikacja JEL: L92 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Due to the global trends around the world, such as shortening the development time and product life cycle, reducing production levels, adapting the product to the customer or increasing the cost pressure, it is important for each company to continuously improve the inventory management process and introduce various types of improvements and innovations that streamline this process, as well as lowering all generated costs and inventories. The greatest incentive to implement innovations in logistics is definitely the possibility of a positive impact on the speed, reliability and security of supply of various types of goods while maintaining cost optimization. The main problem is the choice of area and approach to innovation, as well as the team responsible for their implementation. The aim of the article is to present the theoretical aspect related to the transport of goods through modern technologies in the transport of goods using innovative solutions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białek, M. (2007). Inwestycje Transportowe w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Transportu.
2.Burnewicz, J. (2009). Nowa era technologiczna zrównoważonego transportu. Przegląd Komunikacyjny, 6, 5–13.
3.Brzeziński, S., Nabiałek, A., Treścińska, P., Turek, K. (2014). Zastosowanie systemu RFID jako przykładowego narzędzia e-logistyki. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
4.Chaberek, M. (2000). Logistyka – zarządzanie logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 9, 198–200.
5.Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin. Iwan, I., Małecki, K. (2012), Data Flows in an Integrated Urban Freight Transport Telematic System. W: Telematics in the Transport Environment. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
6.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
7.Kościelniak, H., (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw a bezpieczeństwo – studium przypadku. W: B. Skow-ron-Grabowska (red.), Rozwój przedsiębiorczości. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
8.Koźlak, A. (2008). Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu. Logistyka, 2.
9.Kowalik, J., (2015). Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 19, 22–34.
10.Krasnodębski, G. (2010). Nowoczesne standardy wymiany informacji w logistyce. Logistyka, 6 (CD 2).
11.Nowakowska-Grunt, J. (2011). Strategie przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych w Polsce i Europie. Logistyka, 5, 887–892.
12.Moss, M., O’Neill, H. (2012). Urban Mobility in the 21st Century. A Report for the NYU BMW Project on Cities and Sustainability.
13.Nowicka-Skowron, M., Nitkiewicz, T., Pachura, P., Kozak, M. (2008). Rozwój regionów w warunkach globalizacji. W: M. Nowicka-Skowron, E. Sitek, F. Bylok (red.), Instytucjonalno-merytoryczne aspekty 10 lat funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (s. 254–263). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
14.Skjoett-Larsen, T., Thernøe, C., Andresen, C. (2003). Supply chain collaboration. Theoretical perspectives and empirical evidence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33 (6), 531–549.
15.Skowron-Grabowska, B. (2010). Centra logistyczne w łańcuchach dostaw. Warszawa: PWE.
16.Stead, D. (2001). Transport intensity in Europe – indicators and trends. Transport Policy, 8 (1), 29–46.
17.Szałucki, K. (2008). Transport samochodowy. W: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport (s. 530–537).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Szołtysek, J., Jaroszyński, J. (2009). Telematyka transportowa w sterowaniu przepływami ładunków na terenie miasta. Gos-podarka Materiałowa i Logistyka, 4, 11–16.
19.Witkowski, K. (2010). Innowacje w logistyce dla zrównoważonego rozwoju. W: M. Morawska (red.), Zarządzanie wiedzą, skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne (s. 115–130). Gorzów Wielkopolski: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
20.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2008). Infrastruktura transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego