Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Możliwości wykorzystania środków publicznych w rozwoju działalności przeładunkowej małych portów morskich na przykładzie portu w Darłowie
(The Possibles Use of Public Funds in the Development the Activities of the Transhipment of Small Seaports for Example of Port in Darłowo)

Authors: Piotr Nowaczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: public aid port infrastructure the Darłowo seaport
Year of publication:2017
Page range:15 (47-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to answer the question about the acceptable scope of involvement public funds in the development of small seaports, which was made for example the Darłowo port. Both primary and secondary sources were used. The article is based on the analysis of subject literature and numerous documents, as well as research in the form of in-depth interview. Seaports in national legislation are regarded as public utilities. There are under strong competitive pressure and largely underinvested. These circumstances combined with the perspective of increased transshipments, the reluctance of the private sector to engage in the investment process, and the seaport management’s budget limitations, justified using public funding to support the seaport. The support of development of smalls seaports shouldn’t be considered as public aid. Even, in case of infrastructure used to economic purpose – possibility exists. In the future is expected an increased engagement of the private sector in the investment process, and consequently an increase in the attractiveness of the port and a limitation of the public sources of financing the infrastructure.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bronk, H. (2009). Modele finansowania infrastruktury transportowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 32, 19–33.
2.Ciupak, K. (2012). Pomoc czy nie pomoc? Dylematy prawne przy ocenie publicznego finansowania infrastruktury portów morskich, czyli z dala od bezpiecznej przystani. Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2 (1), 72–87.
3.Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, październik 2014.
4.Dudzik, S. (2002). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
5.Gałązka, K. (2012). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo UOKIK.
6.Grzelakowski, A.S. (2004). Systemy zarzadzania portami morskimi w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Rodzaje, ocena ich efektywności i kierunki rozwoju. W: T. Palmowski, M. Pacuk (red.), Europa bałtycka regionem współpracy i inte¬gracji – XIX Sejmik Morski (s. 73–77). Gdańsk: Wydawnictwo „Civitas Christiana”.
7.Grzelakowski. A.S., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie – funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
8.Klimek, H., Dąbrowski, J. (2011). Europejska Polityka Portowa, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Komunikat, (2013). Porty: motor wzrostu. Bruksela: Komisja Europejska.
10.Kowalczyk, U. (2010). Porty lokalne w strategii rozwoju miast i gmin nadmorskich. W: H. Salmonowicz (red.), Polska gospodarka morska. Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
11.Misztal, K. (2010). Organizacja i funkcjonowanie portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
12.Misztal, K. (1994). Porty morskie w Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
13.Misztal, K. (2001). Wymogi Unii Europejskiej wobec portów morskich i generalna ocena polskich przygotowań dostosowawczych. W: Żegluga i porty morskie w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską – XVI Sejmik Morski. Szczecin. Wydawnictwo „Civitas Christiana”.
14.Pęczalska, B. (2007). Ochrona konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Pluciński, M. (2011). Zasady i źródła finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich – stan obecny, kierunki ewolucji, Logistyka, 3, 2199–2203.
16.Pluciński, M. (2017). Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład portu w Szczecinie, Problemy transportu i logistyki, 1 (37), 259–264.
17.Pomoc, Grupa doradcza Sienna, (2013). Pomoc publiczna dla portów morskich. Pobrane z: file:///C:/Users/Piotr/Desktop/ Artykuł-Economika%202017/Materiały/Pomoc%20publiczna%20dla%20 portów%20morskich.html (3.05.2017).
18.Postuła, I., Werner, A. (2006). Pomoc publiczna. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
19.Rutkiewicz, K. (2013). Pomoc Publiczna w sektorze rybołówstwa i akwakultury w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 1992-2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15, 3, s. 289–290.
20.Snażyk, Z., Szafrański, A. (2010). Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
21.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
22.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9.05.2008. Dz.Urz. UE. 2008, C 115.
23.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Dz.U. 1997, nr 9, poz. 44, z późn. zm.
24.Vanroye, K., Verweij, K., Kort, R. de, Koster, M., Kramer, H., Meyer, G., Dubreuil, D., Deffontaines, G. (2011). Pomoc państwa dla portów morskich w UE. Bruksela: Parlament Europejski.
25.Zarzecki, D. (2007). Wybrane elementy analizy finansowej inwestycji portowych na Ostrowie Grabowy, Zeszyty Naukowe, 452, Ekonomiczne Problemy Usług, 7, 189–201.
26.Zieziula J., Nowaczyk, P. (2011). Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce. Szczecin: PTE.
27.Zieziula J., Nowaczyk, P. (2017). Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo, Problemy Transportu i Logistyki, 1 (37), 335–346