Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (36) 2016
Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym
(Prevention of Delivery of Goods During the International and Domestic Road Carriage)

Authors: Konrad Garnowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: transport law CMR Convention prevention of delivery
Year of publication:2016
Page range:10 (213-222)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the domestic and international regulations concerning the prevention of delivery of goods during the performance of the road carriage. The author conducts the analysis of the applicable provisions of law and presents emerging interpretative issues, stating his own views on these matters. Some attention has been drawn to the interpretative issues arising on the grounds of the CMR Convention, regarding the matters connected with the right of the carrier to unload the goods on the basis of art. 16.2 of CMR Convention. The author describes possible interpretations regarding the scope of the carrier’s actions and their order. On the grounds of the domestic law the article contains the analysis of the prevention of delivery in the light of the general provisions regarding the impossibility of performance. Due to the specific character of the contract of road carriage and the lack of possibility to apply these provisions directly, also having in regard the narrow domestic regulations concerning the prevention of delivery, the author highlights the necessity of suitable amendments and development of the applicable provisions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR (5. ed). London: Informa.
4.Gniewek, E., Burian, B. (2008). Kodeks cywilny: komentarz (3. wyd). Warszawa: C.H. Beck.
5.Hill, D.J., Messent, A.D., Glass, D.A. (2000). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road (3. ed.). London: Lloyd’s of London Press.
6.Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Kodeks.
7.Koller, I. (2013). Transportrecht: Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft (8., völlig neu bearb. Aufl). München: C.H. Beck.
8.Loewe, R. (1975). Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Genewa: C.H. Beck.
9.Theunis, J. (red.). (1987). International Carriage of Goods by Road (CMR) (1. ed). London, New York: Lloyd’s of London Press.
10.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.