Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
(Forecasting Development Trends of Polish Market Basing on the Data from the Pre-selective Weigh in Motion Stations)

Authors: Dawid Brudny
APM PRO Sp. z o.o., Bielsko-Biała

Stanisław Krawiec
Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice
Keywords: pre-selective weigh in motion stations gross domestic product
Year of publication:2016
Page range:8 (89-96)
Klasyfikacja JEL: O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Network of trunk roads in Poland in past several years was equipped about 100 pre-selective weigh-in-motion systems. Direct goal of these investments is to eliminate overloaded vehicles from traffic. However, information gathered by the system include statistic data about, among others, movement of heavy vehicles. Data gathered by traffic management from pre-selective weighing points include information about number, category, weigh and length of vehicles. This article will examine the correlation between data gathered from pre-selective stations regarding heavy vehicles in last 2 years and the gross domestic product. Current growth of the gross domestic product is mainly caused by the increase in domestic demand. Setting its relations to the obtained data from pre-selective weighs will allow to draw conclusion based on which specific actions can be taken in order to increase efficiency of land transport.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowski, K. (2012). Wybrane metody oddziaływania transportu na środowisko. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
2.COST 323 (1999). Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Raport końcowy. Załącznik 1. Europejska specyfikacja WIM. Wersja 3.0, sierpień.
3.Janiszewska, E. (2013). Identyfikacja i ważenie pojazdów przeciążonych. Inżynieria Ruchu Drogowego, 3.
4.Kukiełka, L. (red.) (2012). Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie. Koszalin: Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej.
5.Mitas, A.W., Bernaś, M., Bugdol, M., Ryguła, A., Konior, W. (2011). Elektroniczne narzędzia pomiarowe w transporcie – wagi preselekcyjne. Elektronika, 12, 86–89.
6.Pipień, M., Roszkowska, S. (2015). Szacunki kwartalnego PKB według województw w Polsce – zastosowanie estymacji funkcji parametrów modelu regresji liniowej. Materiały i Studia nr 315. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw.
7.Popławska-Mszyca, J. (red.) (2010). Efektywność transportu w teorii i praktyce. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
8.Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru, dlaczego PKB nie wystarczy. Warszawa: PTE.
9.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. 2001, nr 125, poz. 1371, z późn. zm.