Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 869 PTiL nr 29
Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski
(Th e impact of road infrastructure development to enhance competitiveness of enterprises of motor transport on the example of the construction of the S3 expressw ay between Szczecin–Gorzow Wielkopolski)

Authors: Arkadiusz Drewnowski
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Krzysztof Małachowski
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: road infrastructure road transport companies competitiveness
Year of publication:2015
Page range:12 (345-356)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The importance of the state and development of transport infrastructure and its impact on economic growth and competitiveness of regions is well known and described in the economic literature. It must be remembered that the increase in competitiveness on a regional scale always has its reference microeconomic. It is the firms in a given area due to the improved infrastructure can more easily acquire factors of production and sell goods or services. Similarly positive effects also apply to the social sphere. Undeniably useful role in this regard do play transport companies, because of their active participation in the process of goods and service exchange, as well as in the movement of people. Infrastructure development also has an impact on the competitiveness of intermodal transport companies. As a rule, construction or modernization of the infrastructure of transport translates into increased competitiveness of enterprises of the branches of transport to other branches. This is particularly evident in the case of road transport. The aim of the article is to show the example of the construction section of the S3 expressway between Szczecin and Gorzow Wielkopolski. As significantly increased the competitiveness of motor carriers, which has also resulted in measurable and immeasurable economic and social benefits for the regions of the West Pomeranian and Lubuskie as well as at the macro level for the whole the transport system of the country.

Bibliography

1.Aktualizacja analizy kosztów i korzyści dla projektu – Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin – Gorzów Wielkopolski, maszynopis, GDDKiA, Warszawa, 01.2012.
2.Koźlak A., Pawłowska B., Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów, Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka, red. M. Michałowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
3.Kwarciński T., Efekty ekonomiczne rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 601, P roblemy Transportu i Logistyki nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
4.Mucha-Leszko B., Kąkol M., Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
5.Regulaminu Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP Cargo SA, obowiązujący od 1.01.2015 r.
6.Studium wykonalności – Budowa drogi ekspresowej nr S3. Odcinek Szczecin (Węzeł „Klucz”) km 0 + 000 – Gorzów Wielkopolski (węzeł „Gorzów Północ”) km 81 + 613, maszynopis, Transprojekt Gdańsk, Gdańsk, 05.2004 r.
7.www.krajanbus.pl.
8.www.pks-gorzow.pl.
9.www.przewozyregionalne.pl.