Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 869 PTiL nr 29
Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego
(COMPETITIVE BASIS FOR LIABILITY OF ROAD CARRIER)

Authors: Krzysztof Wesołowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: the carrier’s liability tort competitiveness of claims (basis of liability)
Year of publication:2015
Page range:14 (287-300)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author considers two competitive basis for liability of road carrier – in contract and tor t. In his opinion, according the Polish national law it is possible to claim against the carrier under the provisions of law of torts. The fact that liability of the carrier is regulated by specific provisions in transport law does not preclude liability in tort. Otherwise it looks in place for international operations, where Art. 28 CMR reserves need to use the exclusions and limitations of liability of the carrier even if the claim is non-contractual in nature. In practice, this prevents the application of the provisions of torts. Exceptionally, when the damage is caused by willful misconduct or gross negligence, exclusions and limitations of liability under the CMR do not apply. Then it is possible to base a claim under the provisions of law of torts.

Bibliography

1.Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe – komentarz, Warszawa 2014.
2.Bieniek G., w: Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Księga trzecia, t. I, Warszawa 2002.
3.Braś W., Mika Z., Dominiczak Z., Dudek J., Wstępne zbadanie celowości oraz możliwości ujednolicenia niektórych przepisów prawa przewozowego krajowego różnych gałęzi transportu w zakresie przewozu towarów, Warszawa 1970.
4.Czachórski W., w: System Prawa Cywilnego, Prawo zobowiązań – cześć ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981.
5.Dubis W., w: Kodeks cywilny, Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006.
6.Górski W., Umowa przewozu, Warszawa 1983.
7.Górski W., Wesołowski K., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 31.05.1996 r., I ACr 138/96, Orzecznictwo Sądów Polskich 1997, poz. 209.
8.Górski W., Żabski A., Prawo przewozowe, Komentarz, Warszawa 1990.
9.Hill D.J., Messent A.D., CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, London–New York–Hamburg–Hong Kong 1995.
10.Łętowska E., Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002.
11.Łopuski J., Stosunek odpowiedzialności kontraktowej do deliktowej w prawie regulującym stosunki związane z żeglugą morską, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1967, nr 4.
12.Masłowski Z., w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. 2, Warszawa 1972.
13.Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006.
14.Safian M., w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Warszawa 2008.
15.Sośniak M., Deliktowe i kontraktowe roszczenia w prawie przewozowym, Prace Prawnicze nr III z zakresu prawa przewozowego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1972.
16.Sośniak M., Prawo przewozu lądowego, Warszawa 1974.
17.Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze 2005.
18.Szanciło T., Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa 2013.
19.Śmieja A., System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009.
20.Thume K.H., Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im international en Straβengüterverkehr, wyd. 3, 2013, Fachmedien Recht Und Wirtschaft.
21.Wesołowski K., Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji przesyłki w świetle ustawy – Prawo przewozowe, wyd. 2, Zielona Góra 1995.
22.Wesołowski K., Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Warszawa 2013.