Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.48-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (48) 2019
SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 4.0 DLA SEKTORA BANKOWEGO
(Opportunities and threats related to the economy 4.0 for the banking sector)

Authors: Łukasz Maciej Mitek ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: financial sector banks technological change
Year of publication:2019
Page range:10 (35-44)
Klasyfikacja JEL: E44 G21 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the issue of economy 4.0 and the possible influence of technological changes on the banking sector and its immediate business environment. Discussion focusing on the future shape of banking was preceded by the characteristics of the changes in selected areas of the economy and challenges facing the banking sector in integrating digital systems with physical ones. An analysis of the subject matter literature and sources of state resources (desk research) has helped to address the opportunities and threats of technological changes for the banking sector. The results show that following the digital transformation banks will change existing business strategies and sales models, as well as the culture of the organization within the bank. The article is an introduction to further scientific considerations on form and uncertain future of financial sector companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andersen, B. (2014). Intangible Gold: Why No Rush to Finance Innovation? W: R.D Atkinson, M. McTernani, A. Reed,
2.Sharing in the Success of the Digital Economy. A Progressive Approach to Radical Innovation (s. 49−56). Information
3.Technology and Innovation Foundation.
4.Bujak, A. (2017). Rewolucja przemysłowa 4.0 i jej wpływ na logistykę XXI wieku. Logistyka, 6 (18), 1338−1344.
5.Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Technische
6.Universität Dortmund. Working Paper No. 1.
7.Jagiełło, Z. (2015). Wyzwania bankowości detalicznej. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową − Gdańska
8.Akademia Bankowa.
9.King, B. (2018). Bank 4.0. Banking everywhere, never at a bank. Singapur: Marshall Cavendish International. Pobrane z:
10.http://finews.org/wp-content/uploads/2019/06/banking-everywhere-never-at-a-bank.pdf (25.08.2018).
11.Marzantowicz, K. (2017). Architektura Banku Przyszłości − Banking as a Platform. W: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania
12.informatyki bankowej 2018 (s. 87−96). Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
13.Nacoń, B., Garbus, J. (2018). Istotne trendy w cyfryzacji − perspektywa banków. W: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania
14.informatyki bankowej 2018 (s. 119−131). Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
15.Ożga, M. (2018). Bank i fintechy: małżeństwo z konieczności czy z rozsądku? W: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania
16.informatyki bankowej 2018 (s. 13−26). Sopot: Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
17.Paprocki, W. (2016). Koncepcja przemysłu 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. W: J. Gajewski,
18.W. Paprocki, J. Pieriegud J. (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych
19.(s. 39−58). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
20.Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy. W: J. Gajewski,
21.W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych
22.(s. 11−38). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
23.PKN Orlen SA (2017). Gospodarka 4.0. Czas zmiany dla biznesu. Warszawa.
24.Polityka Insight (2016). Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski. Warszawa: Think Tank Cyfrowy.pl,
25.Research.
26.PwC.pl (2017). Banki i fintechy − małżeństwo z rozsądku. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/fintech-2017-raport-
27.-pwc.pdf (24.08.2018).
28.Stadnicka, D., Zielecki, W., Sęp, J. (2017). Koncepcja Przemysł 4.0 − ocena możliwości wdrożenia na przykładzie wybranego
29.przedsiębiorstwa. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 472−483). Opole:
30.Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
31.The Boston Consulting Group (2016). Przemysł 4.0 PL − Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?
32.Warszawa.
33.Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
34.U.S. Census Bureau, https://www.census.gov (14.08.2018).
35.Werbach, K. (2017). How to regulate innovation – without killing it. Knowledge@Wharton. Pobrane z: http://knowledge.
36.wharton.upenn.edu/article/how-to-regulate- innovation-without-killing-it (17.08.2018).