Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.48-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (48) 2019
EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Social economy and sharing economy in creating sustainable development SUMMARY)

Authors: Agata Lewandowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: social economy sharing economy sustainable development
Year of publication:2019
Page range:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: B59 D71 E21 L30 L31 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article attempts to determine whether the social and sharing economics are important components of sustainable development, understood as the harmonious coexistence of the economy, the environment and society. The aim of the research is to indicate the links between the social economy and the sharing economy with the concept of sustainable development. Social economy is based on values such as participation, solidarity and self-governance, and it plays an important role in cities development and supports processes of forming civic society. Sharing economy fits into social economy sphere. Social economy gives people a possibility of organizing production and consumption patterns by independent, democratic forms of cooperation. With not fulfilled by the country or free market needs, social economy brings innovative solutions. With this it has an impact on local development and also on civic society development, and becomes a part of sustainable regional development. Processes of forming and merging social economy entities, in which sharing economy is fitting in, redounded in building new, more sustainable economy. Each component of sustainable development (economical, environmental, social) can be performed by social economy entities that base their philosophy on: sharing, developing local communities in opposition to negative consequences of globalization, domination of social or ecological goals over the financial profits, including people in need in the process of self-helping instead of providing them with fixed solutions.
Download file

Article file

Bibliography

1.A European agenda for the collaborative economy (2016). Pobrane z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-
2.2002_en.htm (12.08.2019).
3.Balon, K. (2017). Raport Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej. Europejski Komitet Ekonomiczno-
4.Społeczny (EKES). Pobrane z: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-pl-n.pdf
5.(6.01.2019).
6.Beerten, R. (2002). Extension of social economy. W: European Conference of Social Economy in Central and Eastern
7.Europe. CECOP. Praga.
8.Burgieł, A. (2015). Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów.
9.W: W.E. Kieżel (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji (s. 153−192).
10.Warszawa: Wolters Kluwer Business.
11.Estes, R.J. (2010). Towards Sustainable Development: From Theory to Praxis. W: N.J. Negi, R. Furman (red.), Transnational
12.Social Work Practice (s. 1−29). New York: Columbia University Press.
13.Frączak, P. (2007). Ekonomia społeczna – szerokie spojrzenie. Ekonomia Społeczna, 1, 55−56.
14.Heinrisch, H. (2013). Sharing Economy. A Potential New Pathway to Sustainability. Gaia, 4 (22), 228−231.
15.Jarre, D. (2007). Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki
16.społecznej. W: E. Leś, M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym (s. 61−71). Warszawa:
17.Collegium Civitas Press.
18.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej KPRES. (2014). Pobrane z: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
19.download/files/ZAPROSZENIA/Projekt_KPRES.pdf (16.07.2019).
20.Stępnicka, N. (2018). Sharing economy a ekonomia społeczna i ekonomia behawioralna. Prace Naukowe Uniwersytetu
21.Ekonomicznego we Wrocławiu, 530, 46−54.
22.Sundararajan, A. (2014). Peer-to-Peer Businesses and the Sharing (Collaborative) Economy: Overview. Economic Effects
23.and Regulatory Issues. The Power of Connection: Peer-to-Peer Businesses. Committee on Small Business
24.of the United States House of Representatives. Small Business Committee Document Number 113–049. Washington:
25.U.S. Goverment Printing Office. Pobrane z: https://republicans-smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/
26.1-152014_revised_sundararajan_testimony.pdf (15.01.2014).