Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.47-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (47) 2019
WSPÓŁDZIELENIE KOSZTÓW USŁUG NIEMATERIALNYCH W SPÓŁKACH POWIĄZANYCH – OGRANICZENIA PODATKOWE
(Sharing costs of intangible services in related companies – tax restrictions)

Authors: Katarzyna Goyke ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: corporate income tax (CIT) tax costs related entities intangible services
Year of publication:2019
Page range:13 (25-37)
Klasyfikacja JEL: D23 H32 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

On January 1, 2018, the Act on Corporate Income Tax introduced a provision restricting the possibility of recognizing as tax costs the costs of some intangible services incurred to related entities. As a result, related companies cannot consider some of the costs incurred as a tax cost and thus pay a higher income tax. The purpose of the publication is to discuss the tax restriction in the form of limiting the costs of intangible services incurred for related entities, to present the reasons and effects of introducing this regulation and to create recommendations for related entities to whom this limitation applies. The method of analyzing tax regulations and tax interpretations as well as publications on the discussed issue were used, as well as the author’s professional experience. The final conclusions include examples of actions recommended in the face of the studied problem, including analysis of agreements in force between related entities and acquisition of intangible services from unrelated entities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aluchna, M. (2013). Kooperacja w grupach kapitałowych. W: J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M.K. Witek-
2.-Hajduk, G. Materna, Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania
3.prawne (s. 159–194). Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Gierusz, B., Martyniuk, T. (2016). Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi w regulacjach prawa
5.bilansowego i podatkowego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 78–93. DOI: 10.18559/SOEP.2016.11.6.
6.Grzybowski, T. (2018). Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r. – korekty systemowe czy kryzys konstrukcji? (wybrane
7.zagadnienia). Analizy i Studia CASP, 1 (5), 25–55.
8.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.436.2018.1.JKT z dnia 7
9.listopada 2018 r.
10.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP2-2.4010.455.2018.1.AG z dnia 5
11.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP2-2.4010.404.2018.2.AM z dnia
12.26 października 2018 r.
13.Jagiełło, A. (2019). Podatnicy mają kłopot z limitem kosztów usług niematerialnych. Pobrane z: https://www.rp.pl
14.(16.08.2019).
15.Krifa-Schneider, H., Sattar, A. (2017). Multination corporations’ tax optimization strategies and European Union policies.
16.Proceedings of the Global Management Conference, France, 6–9.06.2017, s. 208–233.
17.Kutera, M. (2017). A model of aggressive tax optimization with the use of royalties. Journal of Economics and Management,
18.30 (4), 85–98. DOI: 10.22367/jem.2017.30.05.
19.Mesjasz, C., Szarucki, M. (2017). Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć. Studia Oeconomica Posnaniensia,
20.5 (9), 69–86. DOI: 10.18559/SOEP.2017.9.5.
21.Poszwa, M. (2018). Limitowanie kosztów w rachunku wyniku podatkowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
22.we Wrocławiu, 513, 315–322. DOI: 10.15611/pn.2018.513.29.
23.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
24.od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
25.przez osoby fizyczne z dnia 4.10.2017 r., druk nr 1878.
26.Safonova, M.F., Kalinina, I.N., Vasilieva, N.K., Bershitskiy, Y.I, Kiselevich, T.I. (2016). Methodology of Planning Tax
27.Expenses. International Journal of Economics and Financial Issues, Econjournals, 6 (4), 1550–1559.
28.Sikacz, H. (2011). Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
29.Szewc-Rogalska, A. (2006). Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 9,
30.653–659.
31.Toborek-Mazur, J. (2010). Holding jako podmiot rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
32.Ustawa z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. T.j. Dz.U. 2019 poz. 865.
33.Witczak, I. (2017). Dylematy podatkowego wyniku finansowego w spółce kapitałowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty
34.Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 341, 365–376.