Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.47-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (47) 2019
KOOPERACJA KONKURENTÓW JAKO ELEMENT BUDOWY INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH
(Cooperation of competitors as an element of construction of intermodal transport chains)

Authors: Damian Bonk
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: intermodal transport cooperation coopetition logistics chains sharing economy sharing logistics
Year of publication:2019
Page range:9 (15-23)
Klasyfikacja JEL: L20 L91 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the application of the idea of sharing logistics resources in transport chains using intermodal transport. Attention was focused on the impact of competitors cooperation on the possibility of increasing the share of intermodal transport of cargo transports. By presenting the existing cases of the above-mentioned cooperation, the author shows the possibilities of applying the concept of ‘sharing economy’ on the market of intermodal transport services and thereby increasing its share in overall transport. The article also sets up the conditions (inter alia organizational) that must be met to create, or increase cooperation in transport chains. The author states that the coopetition of small and medium-sized enterprises increases their competitive potential in the global market. At the same time, when coopetition is used to change the mode of transport to intermodal transport, in addition to qualitative and economic benefits, there are also wide range of environmental benefits. The author also states that there is a need to create programs supporting and promoting coopetition in specific areas.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bojar, W., Drelichowski, L. (2008). Analysis Of Tendencies In Agribusiness Networking Coopetition In Poland
2.And In The Partner Countries. Journal of Cerntral European Agriculture, 3, 445−456.
3.Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach.
4.American Behavioral Scientist, 4 (21), 614−624.
5.Gesing, B. (2017). Sharing Economy Logistics: Rethinking Logistics With Access Over Ownership. DHL Trend Report:
6.Sharing Economy, maj 2017.
7.Golonka, M. (2012). Konwergencja, konsolidacja, koopetycja – jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych
8.(ICT). Przegląd Organizacji, 3, 33−36.
9.igd.com (26.07.2019).
10.Jaźwiński, J., Kiernożycka-Sobejko, A. (2006). Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie
11.międzynarodowej współpracy regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 609−620.
12.Marciszewska, E. (2014). Relacje kooperencyjne w transporcie lotniczym – od aliansów do fuzji i przejęć. Studia i Prace
13.Kolegium Zarządzania i Finansów, 135, 139−154.
14.Rzeczycki, A. (2011). Partnerstwo czy dominacja − władza gospodarcza w praktyce tworzenia łańcuchów dostaw. Problemy
15.Transportu i Logistyki, 14 (644), 175−183.
16.Rześny-Cieplińska, J. (2010). Klastry sieciowe w transporcie jako strategia budowania konkurencyjności przewoźników
17.drogowych. Problemy Transportu i Logistyki, 12, 221−229.
18.Sztokfisz, B. (2017). Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
19.w Krakowie, 6 (966), 89−103.
20.Tomaszewski, M. (2013). Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski zachodniej w latach
21.2009−2011. W: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ekonomia i prawo. T. XII (s. 475−488). Toruń: Uniwersytet
22.Mikołaja Kopernika.
23.Tundys, B. (2011). Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Logistyka, 2, 579−588.
24.Współpraca na linii dystrybucja−dostawcy. Ograniczanie strat w łańcuchu dostaw. Pobrane z: https://www.portalspozywczy.
25.pl/konferencje/93319.html (22.08.2019).
26.Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. W: U. Kalina-Prasznic (red.), Własność w Prawie
27.i Gospodarce (s. 261−269). Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji
28.i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
29.Ziobrowska, J. Gospodarka współdzielenia: wady i zalety. Pobrane z: https://prostaekonomia.pl/gospodarka-wspoldzielenia-
30.wady-i-zalety (30.05.2019).