Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Currently: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 871 PTiL nr 30
WYDANIE RZECZY PRZEZ SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA
(RELEASE OF THE THING BY THE SELLER THROUGH A CARRIER)

Authors: Krzysztof Wesołowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: contract of sale release and collection of the thing transport
Year of publication:2015
Page range:15 (225-239)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns the issue of release of the thing sold in relationship between the seller and the buyer by entrusting the thing to the carrier. The special nature of this kind of release is stressed. The author focuses on the problem of passing the risk of accidental loss or damage to the thing. The author indicates a difference in relationship between the trader and consumers. The said risk passes to the consumer when he has acquired the physical possession of the thing. This also applies if the buyer who is a consumer arranges a transportation of a thing sold but the seller has an impact on the choice of a carrier.
Download file

Article file

Bibliography

1.Banaszczyk Z., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, wyd. 2, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
2.Buczkowski S., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Księga trzecia – Zobowiązania, Warszawa 1972, s. 1272.
3.Dąbrowa J., System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.
4.Filipiak A., Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów sprzedawanych w trakcie przewozu drogą morską, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 3.
5.Gawlik Z., Komentarz do art. 548 Kodeksu cywilnego, Lex 2010.
6.Katner W., System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, red. J. Rajski, Warszawa 2001.
7.Ohanowicz A., Górski J., Zobowiązania, Warszawa 1970.
8.Skąpski J., System Prawa Cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 3, cz. 2, red. S. Grzybowski–Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
9.Stankiewicz M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23.05.1997, III CZP 18/97, „Palestra” 1998, nr 7–8, s. 199.